Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp har spridits till områden där de tidigare inte funnits. En del av dessa kan orsaka stor skada på svensk natur när de konkurrerar ut andra, inhemska arter.

I Lilla Edet har noterats ett flertal invasiva arter, däribland jätteloka, heracleum mantegazzianum, jättebalsamin impatiens glandulifera, och parkslide reynoutria japonica. Dessa växter kan sprida sig oerhört snabbt och kan på kort tid breda ut sig med stora populationer.

Lilla Edets kommun arbetar för närvarande med en skötselplan avseende hur invasiva arter ska hanteras på kommunal mark. Kommunen arbetar kontinuerligt med att vidta åtgärder för att motverka spridningen på kommunens marker och bekämpar regelbundet förekomster av jätteloka. Vad gäller parkslide pågår en inventering och bekämpning kommer ske enligt en prioriteringsordning då arbetet är tidskrävande och kräver insatser under lång tid. Länsstyrelserna, naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samarbetar i det regionala och nationella arbetet med invasiva arter.

Vad kan du som privatperson göra?

Som fastighetsägare till marker med invasiva arter som jätteloka och jättebalsamin är det viktigt att vidta åtgärder omgående. Bekämpningen behöver ofta ske över lång tid.

Om du har parkslide på din fastighet ska du vara mer aktsam. Spontan bekämpning riskerar att förvärra situationen. Läs gärna mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats. Parkslide ska bekämpas manuellt till exempel med ryckning eller med skärande redskap som lie och inte med till exempel röjsåg då du riskerar att öka spridningen av växten. Gräv inte i rötterna och undvik bekämpningsmedel. Växtmaterialet måste läggas i täta sopsäckar och sedan förbrännas - inte komposteras. Dumpning av jordmassor och växtmaterial är en vanlig orsak till att parkslide sprids. För rådgivning om bekämpning av parkslide kan du kontakta kommunekologen.

Information om bekämpning finns att hitta på Naturvårdsverkets webbsida om främmande arter. Där hittar du också information om hur du kan rapportera förekomst av invasiva arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra aktörer i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?