Sjöar och vattendrag

Göta älvs dalgång utgör en central del av Lilla Edets kommun. På höjdområdena på båda sidor av dalgången finns rikligt med sjöar och vattendrag, särskilt väster om Göta älv.

Här finns bland annat Väktorsjöområdet i Hjärtum med många spännande bad- och naturupplevelser. Från de sjörika områdena rinner sedan ett flertal mindre vattendrag till Göta älv. Många av vattendragen är mycket värdefulla som lek- och uppväxtområden för både havsöring och lax. Mitt i Lilla Edet, nedanför kraftstationen i Göta älv, finns ett av landets bästa laxfiskevatten.

Försurning och kalkning

Förbränning av fossila bränslen ger upphov till försurande ämnen i luften. Nederbörd sprider ämnena och resultatet blir att stora delar av sjöar och vattendrag är svårt drabbade av försurning. För att motverka försurningens effekter på växt- och djurliv kalkar Lilla Edets kommun många sjöar och våtmarker.

Övergödning

Sjöarna i kommunen är i liten omfattning påverkade av andra föroreningar än försurningen. De små vattendragen med liten vattenföring under sommaren är däremot mycket känsliga för avloppsutsläpp och andra föroreningar. Kväve och fosfor som kommer ut i vattendragen från bland annat avlopp och jordbruk kan orsaka syrebrist och fiskdöd. Även andra föroreningar kan ha förödande konsekvenser för de öring- och laxyngel som finns i vattendragen. På grund av föroreningarna ställs det stora krav på avloppsreningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?