Lillmaden 5, Lilla Edet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att anta ”Detaljplan för fastigheten Lillmaden 5”, Lilla Edets kommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § (2010:900).

Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Detaljplanen har följaktligen vunnit laga kraft 2020-08-07.

Diarienummer: KS2019/73

Den som begär ersättning för skador på grund av genomförandet av detaljplanen, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap. måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?