Planprocess för detaljplan

Detaljplaneprocessen regleras i första hand av plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Här kan du läsa mer om hur planprocessen går till.

Ansökan om planbesked

Om en byggnadsåtgärd kräver att en befintlig detaljplan ändras eller en ny måste upprättas måste man ansöka om planbesked. Beslut om planbesked tas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska fatta beslut inom fyra månader från det att fullständig ansökan inkommit till enheten för planering och exploatering. Om du får ett positivt besked ska det i planbeskedet stå en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen ska ske. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas men ger möjlighet att inom två år upprätta förslag till ny detaljplan.

Ansökan ska innehålla en skriftlig beskrivning av det huvudsakliga ändamålet för den avsedda åtgärden, samt en karta som visar det område som berörs. Om förändringen omfattar byggnader eller annan anläggning ska begäran även innehålla en beskrivning av byggnadens eller anläggningens karaktär och ungefärliga omfattning. En fast avgift tas ut för planbesked. Avgiften ska vara betald innan ärendet behandlas.

Vad är ett program?

Program inför detaljplan

Om kommunen anser att det är lämpligt kan planarbetet inledas med framtagande av ett program. Programmet studerar det sammanhang som ett aktuellt område befinner sig i och därmed klargöra lämplig markanvändning, behov av infrastruktur och konsekvenser av en eventuell detaljplan. Programmet kan även omfatta ett större område som senare delas upp i flera detaljplaner.

Programsamråd

När ett programförslag är upprättat skickas det ut på samråd. Under samrådstiden får berörda och olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Slutredovisning av programmet görs i kommunstyrelsen som vid godkännande antecknar programmet i protokollet.

Detaljplan — vad innebär samråd och granskning?

Samråd

När eventuellt programsamråd har genomförts arbetas programmet om till ett konkret planförslag. Planen ställs ut för samråd i kommunhuset samt på kommunens webbplats där berörda får en möjlighet att tycka till om planen. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där de synpunkter som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov.

Granskning

Efter samrådet upprättas slutgiltig detaljplan och ställs ut för granskning under minst tre veckor. Förslaget finns tillgängligt i kommunhuset samt på kommunens webbplats. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter granskningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Antagande av detaljplan

Antagande

Efter eventuella mindre ändringar antar kommunfullmäktige detaljplanen. De som haft synpunkter, och inte fått dem tillgodosedda, underrättas om beslutet och hur ett överklagande går till. Överklagandetiden är tre veckor.

Laga kraft

Om planen inte överklagas, eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras.

Överklaga kommunens beslut?

De som senast under granskningstiden skriftligen har haft synpunkter på planförslaget och inte fått dem tillgodosedda får överklaga. Överklagandet prövas av länsstyrelsen men ska skickas till kommunen. Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor från att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Om klagande inte är nöjd med länsstyrelsens dom kan överklagan göras till mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen kan på eget initiativ besluta att upphäva beslut om antagande av detaljplan. Sådana beslut överklagas till regeringen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?