Kräftpest

Öresjö och dess avrinningsområde samt vissa vatten nedströms Öresjö är kräftpestförklarade.

Kräftpestförklaringen omfattar Öresjö och dess avrinningsområde samt Sågån, Källesjö, Risån, Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Lårvikesjön och nedre Bäveån i Lilla Edets, Trollhättans, Uddevallas och Vänersborgs kommuner.

Kartor på länsstyrelsens webbplats över det kräftsmittade området:

Inom ett område som är kräftpestsmittat är det förbjudet att:

  1. fånga kräftor
  2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  3. använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan att de först har desinfekterats.

Beslut om kräftpestförklaring

Länsstyrelsen tog beslut redan 2021 om att kräftpestförklara Bäveåns vattensystem då döda kräftor påträffades som vid analys visade sig vara smittade av kräftpest. År 2022 analyserades döda kräftor som påträffats döda vid Helgånån uppströms Öresjö. Även dessa kräftor visade sig vara smittade. Restriktionerna som länsstyrelsen tidigare har beslutat om förlängdes därför med ett nytt beslut om kräftpestförklaring.

Restriktioner för att skydda flodkräftan

Syftet med restiktionerna är att skydda kvarvarande bestånd av flodkräfta och förhindra spridning av kräftpest. Kräftpest är en äggsporsvamp som sprids via kräftdjur och är dödlig för den inhemska, rödlistade flodkräftan. Öresjö är ett skyddsområde för flodkräfta och trots att populationen i sjön slogs ut i kräftpest 2021 så finns det kvarlevande bestånd längre upp i avrinningen som är fortsatt skyddsvärda. De flesta utbrott av kräftpest bedöms orsakas av människor som olagligt flyttar sjuka kräftor mellan vatten och/eller får med sig kräftpestsporer på utrustning som flyttas mellan vatten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?