Bedömning och betyg

Individuell utvecklingsplan

Alla elever från ettan till nian ska enligt grundskoleförordningen ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Hur planen ser ut och hur den tas fram är upp till varje rektor att bestämma.

Först och främst ska IUP:n innehålla lärarnas skriftliga omdömen om eleven i alla ämnen. För övrigt är IUP:n som ett protokoll från utvecklingssamtalet. Detta ska läraren skriva tillsammans med eleven och elevens föräldrar/vårdnadshavare. Protokollet ska innehålla prioriteringar (ska alltså inte handla om allt) och sikta framåt med mål och planer för elevens utveckling.

Protokollet ska innehålla de överenskommelser som man gör om vad skolan ska göra, vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra. Protokollet ska sedan fungera som en ledstång i det dagliga arbetet för eleven tillsammans med både lärarna och föräldrarna.

Den bedömning som läraren gör utgår från de betygskriterier som finns för åk 3, 6 och 9. Läraren informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling. Som regel gör läraren det såväl muntligt som skriftligt i samband med de återkommande utvecklingssamtalen.

Betyg

Terminsbetyg ges i slutet av höst- och vårterminen från årskurs 6 till årskurs 9. När betyg sätts i grundskolan används skalan A-F där A är högsta betyg och E är lägsta. F innebär att resultatet inte är godkänt.

Det går inte att överklaga ett betyg, men ett uppenbart felaktigt betyg går att ändra. Det finns möjlighet att bortse från vissa betygskriterier, om det finns särskilda skäl. Det kan vara funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden.

Slutbetyg

När du slutar grundskolan eller avslutar ett ämne får du ett slutbetyg. Med slutbetyget söker du till gymnasiet.

Kunskapskrav

Det finns fastställda krav på kunskap i grundskolan. Kunskapskraven står i läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Läroplanen fastställs av regeringen och bestämmer vad skolan ska jobba med samt dess mål och riktlinjer. Läraren gör utifrån läroplanen kontinuerliga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?