Förskoleklass

Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 en obligatorisk skolform. Det betyder att skolplikten gäller från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller 6 år. Vårdnadshavare och hemkommun har gemensamt ansvar för att elevens skolplikt uppfylls. Förskoleklassens syfte är bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vad innehåller förskoleklass?

Förskoleklassens verksamhet genomförs utifrån Läroplanen för förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. Det finns ett eget kapitel i läroplanen som beskriver förskoleklassens syfte och innehåll. Utbildningen i förskoleklassen ska också inriktas mot att eleverna ska uppnå kunskapskraven som finns i grundskolans årskurs 1 och 3. I förskoleklassen gäller ingen timplan, inte heller ämnesvisa kursplaner.

Förskoleklassens omfattning

Varje huvudman, exempelvis organisation, kommun eller myndighet som har ansvaret för en skola, ska erbjuda förskoleklass minst 525 timmar per läsår. I Lilla Edets kommun omfattar förskoleklassen 16 timmar per vecka, vilket motsvarar den tid som elever i årskurs 1 har undervisning. I Lilla Edets kommun erbjuds elever förskoleklass vid fyra skolor och verksamheten bedrivs måndag till fredag, varje lovfri vecka.

Skolmåltider

I anslutning till elevernas undervisning i förskoleklassen serveras avgiftsfria skolmåltider.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts om avstånden mellan hemmet och skolan är minst 2 km, utifrån Lilla Edets kommuns skolskjutsreglemente.

Val till förskoleklass 2024.

Länk till e-tjänst hittar du här under frågan "hur ansöker jag om plats i förskoleklass för mitt barn?" Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?