Farligt avfall

Avfall som kan skada människor eller miljön måste hanteras på rätt sätt. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall och inte slängas i avfallskärlet eller hällas i avloppet.

Farligt avfall som uppkommer i ditt hushåll lämnas till Återvinningscentralen i Göta. Till farligt avfall räknas avfall som till exempel kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, smittförande eller brandfarligt. Lämna ditt farliga avfall i originalförpackningen eller i annan tät förpackning och märk vad det innehåller.

Exempel på farligt avfall

  • batterier
  • glödlampor/lysrör/lågenergilampor
  • färgrester
  • spillolja
  • el- och elektronikprodukter
  • nagellack
  • sprayburkar
  • läkemedel, som lämnas till apotek
  • asbest/eternit

På Sveriges avfallsportal, sopor.nu, kan du söka på det du tänker slänga så att du sorterar rätt.

Transport - tillstånd eller anmälan

Om det farliga avfallet uppkommit i en verksamhet krävs anmälan eller tillstånd från Länsstyrelsen för att transportera det farliga avfallet.

Verksamhetsutövare får transportera sitt eget farliga avfall efter anmälan till länsstyrelsen (förnyas vart femte år) om den mängd som transporteras uppgår till högst 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år. Transporteras en sammanlagt mängd på mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år krävs det tillstånd från länsstyrelsen.Det är inte tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, eller kadmium.

Rapportera farligt avfall till Naturverket

Från och med 1 november 2020 ska verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?