Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering samt avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering

Innehåller reglar om det avfall som uppkommer i kommunen och hur det ska hanteras och sorteras. Här framgår exempelvis vilka typer av avfall fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna till kommunen.

Avfallsplan

En avfallsplan redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet. En gemensam avfallsplan är framtagen av Göteborgsregionens 13 kommuner fram till år 2030.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?