Avfallshämtning

Generellt sker avfallshämtningen varannan vecka. Hämtningsdagen är oftast på samma veckodag, men kan ibland ändras på grund av helgdagar. Där matavfallsinsamling har införts sker vanligtvis hämtning av matavfall (brunt kärl) varannan vecka och restavfall (grönt kärl) var fjärde vecka. Det är också möjligt att välja annat hämtningsintervall inom sitt avfallsabonemang.

Nya turer för avfallshämtningen från och med vecka 40

Från och med vecka 40 kommer alla turer för avfallshämtning i kommunen att förändras som en förberedelse inför det fortsatta införandet av matavfallsinsamling. Därmed kommer en del avfallskunder få nya hämtningsdagar. Information om vilken som blir din ordinarie hämtningsdag har du fått hemskickad med brev.

 • Placera kärlet på hämtstället senast kl. 6.00 den dag då hämtning sker.

 • Placera kärlet med handtag och hjul ut mot gatan.

 • Fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle om behållaren är överfull. Tänk på att inte packa ihop avfallet för hårt så att avfallet fastnar i kärlet. Detta kan leda till att det blir svårt att tömma kärlet.

 • Se till att kärlet och hämtvägen inte är blockerad.

 • Vid vinterväglag skotta och sanda/salta framför avfallskärlet så att det går att ta sig fram utan att halka och så att kärlet går att rulla.

 • Nivåskillnader i form av till exempel trappsteg och trösklar samt rullgrus får inte förekomma där avfallskärlet ska dras.

 • Kontakta enheten avfall och återvinning genom att maila till avfall@lillaedet.se om du har bytt lås/kod på grind/dörr som berörs av avfallshämtningen.

 • Klipp ner grenar och buskar som hänger ner/ut över vägarna från din tomt så det blir fri framkomlighet och sikt för avfallsfordonen och att de inte tar skada.

 • Rengör ditt avfallskärl vid behov.

Utebliven avfallshämtning

Utebliven avfallshämtning kan bero på olika anledningar. Kontakta alltid enheten avfall och återvinning om ditt kärl har missats. Tänk på att:

 • Placera kärlet på hämtstället senast kl. 6.00 den dag då hämtning sker.
 • Placera kärlet med handtaget och hjul ut mot gatan.
 • Fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle om behållaren är överfull.
 • Se till att behållaren/hämtvägen inte är blockerad.
 • Vid vinterväglag skotta och sanda/salta framför avfallskärlet
 • Kontakta enheten avfall och återvinning om du har bytt lås/kod på grind/dörr som berörs av avfallshämtningen.

Sommarhämtning

Du som har fritidsbostad kan välja att få sommarhämtning av avfall. Hämtning vid fritidsbostäder sker under perioden 1 maj till 30 september.

Uppehåll i hämtning

Önskas uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller slam ska ansökan inkomma senast fyra veckor före avsedd uppehållstid.

Dela avfallskärl med grannen

Du kan välja att dela avfallskärl (både grönt restavfallskärl och brunt matavfallskärl) med en eller två grannar. För ansökan om delat kärl gäller:
• En ansökan om delat avfallskärl kan göras av två eller tre fastigheter.
• Fastigheterna ska ligga intill varandra alternativt ha max tio meters avstånd mellan fastighetsgränserna.
• Ansökan ska vara enheten avfall och återvinning tillhanda senast fyra veckor innan delat kärl kan tas i bruk.

Vägar och hämtplatser

 • Avfallsfordonets väg fram till hushållsavfallets hämtställe ska ha hårdgjord körbana, tåla sådan belastning och vara så dimensionerad att avfallsfordon kan ta sig fram och vid behov vända.
 • Vägen ska ha minst 3,5 m bred körbana och det fria utrymmet vid sidan om avfallsfordonet ska vara minst en meter bredare än fordonet. Träd, annan växtlighet, staket, snövallar eller andra hinder får inte inkräkta på vägutrymmet.
 • Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 m. Träd, annan växtlighet, takutsprång eller andra hinder får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Vid återvändsgata/väg ska det finnas möjlighet för avfallsfordonet att vända. Vändplan för avfallsfordon ska normalt ha en diameter av minst 18 m. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.
 • Väg där avfallsfordon ska köra får inte bestå av gång- och cykelväg eller annat särskilt område dit gående eller cyklande är hänvisade.
 • Väg ska vid varje hämtningstillfälle vara snöröjd och halkbekämpad.

Vändplats för baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Alternativ vändplats för baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

 

Utifrån avfallsfordonets behov kan Lilla Edets kommun göra avsteg från detaljkraven ovan på vägutrymme, fri höjd och utrymme för vändning. Detta under förutsättning att Lilla Edets kommuns riskbedömning, utifrån både arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de kan accepteras.

Hämtning av hushållsavfall sker normalt sett vid fastighet utmed en, för hämtningsfordonet farbar och framkomlig väg, på annan överenskommen plats eller på en av kommunen anvisad plats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?