Avfallshämtning

Generellt sker avfallshämtningen varannan vecka. Hämtningsdagen är oftast på samma veckodag, men kan ibland ändras på grund av helgdagar. Där matavfallsinsamling har införts sker vanligtvis hämtning av matavfall (brunt kärl) varannan vecka och restavfall (grönt kärl) var fjärde vecka. Det är också möjligt att välja annat hämtningsintervall inom sitt avfallsabonemang.

 • Placera kärlet på hämtstället senast kl. 6.00 den dag då hämtning sker.

 • Placera kärlet med handtag och hjul ut mot gatan.

 • Fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle om behållaren är överfull. Tänk på att inte packa ihop avfallet för hårt så att avfallet fastnar i kärlet. Detta kan leda till att det blir svårt att tömma kärlet.

 • Se till att kärlet och hämtvägen inte är blockerad.

 • Vid vinterväglag skotta och sanda/salta framför avfallskärlet så att det går att ta sig fram utan att halka och så att kärlet går att rulla.

 • Nivåskillnader i form av till exempel trappsteg och trösklar samt rullgrus får inte förekomma där avfallskärlet ska dras.

 • Kontakta avfall och återvinningsenheten genom att maila till avfall@lillaedet.se om du har bytt lås/kod på grind/dörr som berörs av avfallshämtningen.

 • Klipp ner grenar och buskar som hänger ner/ut över vägarna från din tomt så det blir fri framkomlighet och sikt för avfallsfordonen och att de inte tar skada.

 • Rengör ditt avfallskärl vid behov.

Så undviker du fastfruset matavfall

På grund av vinterkylan som råder riskerar ditt matavfall att frysa fast i ditt matavfallskärl. Det kan medföra att allt ditt matavfall inte lossnar och töms när det ska hämtas.

Detta kan förebyggas genom att du;

 • Låter ditt matavfall rinna av och bli så torrt som möjligt innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Försluter matavfallspåsen noggrant så att matavfallet inte riskerar att trilla ut ur påsen när du lagt den i matavfallskärlet.
 • Ruskar ditt matavfallskärl innan hämtning så att eventuellt fastfrusna påsar kan lossna.

Hämtningsdagar

Kommunen är uppdelad i 13 områden för avfallshämtning varannan vecka. I tabellen nedan ser du vilken dag ditt avfall hämtas. Nedanför tabellen ser du också en karta på områdesindelningen. Är du osäker på vilket område du tillhör? Kontakta avfall och återvinningsenheten!

Hämtning av matavfall och restavfall varannan vecka

Område

Hämtningsdag

Öresjö-Hjärtum

Måndag jämn vecka

Hasteröd, Brattorp-Löddestorp, Åsbräcka, Tösslanda

Tisdag jämn vecka

Västerlanda-Torskog

Måndag udda vecka

Göta/Nygård landsbygd

Onsdag udda vecka

Lödöse/Nygård landsbygd

Onsdag jämn vecka

Nygård-Prässebo

Tisdag udda vecka

Ström-Berg Östra

Fredag jämn vecka

Lilla Edet västra

Torsdag jämn vecka

Lilla Edet östra

Torsdag udda vecka

Göta-Götaslätten

Fredag udda vecka

Lödöse norra

Onsdag udda vecka

Lödöse södra

Onsdag jämn vecka

Sannersby

Fredag udda vecka

Klicka på kartan för en större version

Detaljerade kartor tätorter

Lilla Edet

Lödöse

Hjärtum

Nygård/Prässebo

Klicka på kartorna för större versioner.

Kommunen är uppdelad i 13 områden för avfallshämtning. Vid hämtning var fjärde vecka är varje område uppdelat i två delområden (1 och 2) med olika hämtningsveckor. Totalt alltså 26 områden. I tabellen nedan ser du vilken dag och vecka ditt avfall hämtas. Nedanför tabellen ser du också en karta på områdesindelningen. Är du osäker på vilket område du tillhör? Kontakta avfall och återvinningsenheten!

Hämtning av restavfall var fjärde vecka

Område

Hämtningsdag

Veckor

Öresjö-Hjärtum 1

Måndag jämn vecka

50, 2, 6, 10, 14, 18 osv.

Öresjö-Hjärtum 2

Måndag jämn vecka

48, 52, 4, 8, 12, 16 osv.

Hasteröd, Brattorp-Löddestorp,
Åsbräcka-Tösslanda 1

Tisdag jämn vecka

50, 2, 6, 10, 14, 18 osv.

Hasteröd, Brattorp-Löddestorp,
Åsbräcka-Tösslanda 2

Tisdag jämn vecka

48, 52, 4, 8, 12, 16 osv.

Västerlanda-Torskog 1

Måndag udda vecka

47, 51, 3, 7, 11, 15 osv.

Västerlanda-Torskog 2

Måndag udda vecka

49, 1, 5, 9, 13 osv.

Göta/Nygård landsbygd 1

Onsdag udda vecka

47, 51, 3, 7, 11, 15 osv.

Göta/Nygård landsbygd 2

Onsdag udda vecka

49, 1, 5, 9, 13 osv.

Lödöse/Nygård landsbygd 1

Onsdag jämn vecka

50, 2, 6, 10, 14, 18 osv.

Lödöse/Nygård landsbygd 2

Onsdag jämn vecka

48, 52, 4, 8, 12, 16 osv.

Nygård-Prässebo 1

Tisdag udda vecka

47, 51, 3, 7, 11, 15 osv.

Nygård-Prässebo 2

Tisdag udda vecka

49, 1, 5, 9, 13 osv.

Ström-Berg Östra 1

Fredag jämn vecka

50, 2, 6, 10, 14, 18 osv.

Ström-Berg Östra 2

Fredag jämn vecka

48, 52, 4, 8, 12, 16 osv.

Lilla Edet västra 1

Torsdag jämn vecka

50, 2, 6, 10, 14, 18 osv.

Lilla Edet västra 2

Torsdag jämn vecka

48, 52, 4, 8, 12, 16 osv.

Lilla Edet östra 1

Torsdag udda vecka

47, 51, 3, 7, 11, 15 osv.

Lilla Edet östra 2

Torsdag udda vecka

49, 1, 5, 9, 13 osv.

Göta-Götaslätten 1

Fredag udda vecka

47, 51, 3, 7, 11, 15 osv.

Göta-Götaslätten 2

Fredag udda vecka

49, 1, 5, 9, 13 osv.

Lödöse norra 1

Onsdag udda vecka

47, 51, 3, 7, 11, 15 osv.

Lödöse norra 2

Onsdag udda vecka

49, 1, 5, 9, 13 osv.

Lödöse södra 1

Onsdag jämn vecka

50, 2, 6, 10, 14, 18 osv.

Lödöse södra 2

Onsdag jämn vecka

48, 52, 4, 8, 12, 16 osv.

Sannersby 1

Fredag udda vecka

47, 51, 3, 7, 11, 15 osv.

Sannersby 2

Fredag udda vecka

49, 1, 5, 9, 13 osv.

Klicka på kartan för en större version

Detaljerade kartor tätorter

Lilla Edet

Lödöse

Hjärtum

Nygård/Prässebo

Klicka på kartorna för större versioner.

Avvikande hämtningsdagar

Ordninarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Fredag 23 juni (Midsommarafton)

Måndag 19 juni - torsdag 22 juni.

Avfallet hämtas under fyra dagar. Låt kärlet stå ute tills det tömts.

Utebliven avfallshämtning

Utebliven avfallshämtning kan bero på olika anledningar. Kontakta alltid enheten avfall och återvinning om ditt kärl har missats. Tänk på att:

 • Placera kärlet på hämtstället senast kl. 6.00 den dag då hämtning sker.
 • Placera kärlet med handtaget och hjul ut mot gatan.
 • Fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle om behållaren är överfull.
 • Se till att behållaren/hämtvägen inte är blockerad.
 • Vid vinterväglag skotta och sanda/salta framför avfallskärlet
 • Kontakta avfall och återvinningsenheten om du har bytt lås/kod på grind/dörr som berörs av avfallshämtningen.

Sommarhämtning

Du som har fritidsbostad kan välja att få sommarhämtning av avfall. Hämtning vid fritidsbostäder sker under perioden 1 maj till 30 september.

Uppehåll i hämtning

Önskas uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller slam ska ansökan inkomma senast fyra veckor före avsedd uppehållstid.

Dela avfallskärl med grannen

Du kan välja att dela avfallskärl (både grönt restavfallskärl och brunt matavfallskärl) med en eller två grannar. För ansökan om delat kärl gäller:
• En ansökan om delat avfallskärl kan göras av två eller tre fastigheter.
• Fastigheterna ska ligga intill varandra alternativt ha max tio meters avstånd mellan fastighetsgränserna.
• Ansökan ska vara avfall och återvinningsenheten tillhanda senast fyra veckor innan delat kärl kan tas i bruk.

Vägar och hämtplatser

 • Avfallsfordonets väg fram till hushållsavfallets hämtställe ska ha hårdgjord körbana, tåla sådan belastning och vara så dimensionerad att avfallsfordon kan ta sig fram och vid behov vända.
 • Vägen ska ha minst 3,5 m bred körbana och det fria utrymmet vid sidan om avfallsfordonet ska vara minst en meter bredare än fordonet. Träd, annan växtlighet, staket, snövallar eller andra hinder får inte inkräkta på vägutrymmet.
 • Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 m. Träd, annan växtlighet, takutsprång eller andra hinder får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Vid återvändsgata/väg ska det finnas möjlighet för avfallsfordonet att vända. Vändplan för avfallsfordon ska normalt ha en diameter av minst 18 m. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.
 • Väg där avfallsfordon ska köra får inte bestå av gång- och cykelväg eller annat särskilt område dit gående eller cyklande är hänvisade.
 • Väg ska vid varje hämtningstillfälle vara snöröjd och halkbekämpad.

Vändplats för baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Alternativ vändplats för baklastande hämtningsfordon. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

 

Utifrån avfallsfordonets behov kan Lilla Edets kommun göra avsteg från detaljkraven ovan på vägutrymme, fri höjd och utrymme för vändning. Detta under förutsättning att Lilla Edets kommuns riskbedömning, utifrån både arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de kan accepteras.

Hämtning av hushållsavfall sker normalt sett vid fastighet utmed en, för hämtningsfordonet farbar och framkomlig väg, på annan överenskommen plats eller på en av kommunen anvisad plats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?