Buller

Fastän Lilla Edet är en kommun med mycket natur och mindre samhällen är det sällan helt tyst i vår omgivning. Ljud kommer från väg- och spårtrafik, industrier, byggplatser, restauranger, musik, ventilationssystem och fläktar. När vi börjar uppleva ljud som störande kallar vi det för buller.

Beroende på vilken typ av buller påverkar det människor på olika sätt. Forskning har visat att buller kan ge sömnstörningar, försämrad inlärningsförmåga och prestation, hörselnedsättning, tinnitus samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Ljud mäts i decibel (dB) och antalet ljudvågor per sekund mäts i Hertz. För att anpassa ljudet till människans hörselspektrum läggs ett så kallat A-filter på den uppmätta ljudnivån. Den A-vägda ljudnivån (dBA) representerar bättre hur vi människor uppfattar ljud.

Det är Folkhälsomyndigheten som är den vägledande myndigheten gällande buller inomhus och de har tagit fram riktvärden som inte bör överskridas i ett boende.

Riktvärden, ljudnivåer

Ljud

dBA

Genomsnittlig ljudnivå

30

Maximal ljudnivå

45

Ljud från musikanläggningar

25

Lågfrekvent ljud

Det finns olika riktvärden för lågfrekvent ljud. Se Folkhälsomyndighetens webbplats.

I flerfamiljshus kan ljud från grannar upplevas som störande, exempelvis från hög musik, fester eller skällande hundar. Man ska inte utsätta sina grannar för allt för mycket buller, oavsett om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Däremot kan man inte kräva att det ska vara helt tyst.

Störande ljud från grannar är ofta inte ett ärende som går under miljöbalken utan styrs av jordabalken, bostadsrättslagen och/eller ordningslagen. Det vill säga, det är vanligtvis ett ärende som miljöenheten inte utreder. Om störningen däremot beror på för dålig isolering mellan två lägenheter kan det bli ett ärende för miljöenheten.

I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning. Problemet kan ofta lösas bara genom att prata med den granne som stör. Om detta inte hjälper kontakta fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen för att påtala problemet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?