Magnetfält

Runtomkring oss omges vi varje dag av olika magnetfält, det vill säga strålning. Det största magnetfältet är det fält som omger jorden, jordmagnetismen, som får kompassnålen att rikta sig mot norr.

Magnetfältet runt jorden är statiskt vilket innebär att det inte ändras med tiden. Magnetfält är en del av vår vardag och finns hela tiden runt om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och mobiltelefoner. Magnetfälten från hushållsapparater är normalt mycket lägre än myndighetens referensvärden och innebär därför ingen hälsorisk. Ju starkare ström desto starkare är magnetfälten. Så fort du använder apparaterna alstrar de magnetfält. Magnetfältet upphör så snart du stänger av apparaterna. Styrkan på magnetfälten avtar vanligtvis snabbt med ökat avstånd från källan.

Hälsopåverkan

Människan är anpassad till att leva i jordens statiska magnetfält och det har inte gått att påvisa skadliga effekter av statiska magnetfält som människor normalt kommer i kontakt med. Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater och kraftledningar kallas växlande eller elektromagnetiska fält. Denna typ av magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid mycket starka fält, kan påverka kroppens nervsignaler.

Råd

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält från kraftledningar på lång sikt inte helt kan uteslutas har svenska myndigheter valt att rekommendera en viss försiktighet både för allmänheten och i arbetslivet. Därför ger Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Boverket rekommendationer vid samhällsplanering och byggande.

  • Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
  • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.
  • Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Åtgärderna måste kunna genomföras till rimliga kostnader. I hemmet kan du själv minska exponeringen för magnetfält genom att öka avståndet till apparaten och stänga av apparater när du inte använder dem. För mer information gå in på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller kontakta miljöenheten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?