Kommunalt partistöd

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna för det kommunala partistödet. Kommunfullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.

Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Årlig ansökan

För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast 31 mars skriftligen skicka in en ansökan till sektor kommunledning. Ansökningsblankett finns nedan.

Partistödet betalas årligen ut i juni efter beslut av kommunfullmäktige.

Redovisning av användning

Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en bild av hur partistödet har använts. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet och att ge både allmänhet och media insyn i hur partistödet används.

Partistöd 2023

Partistödet består av:

  • grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år
  • mandatstöd, som uppgår till 6 250 kronor per mandat och år

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?