Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det sex nämnder i Lilla Edets kommun som ansvarar för var sitt verksamhetsområde.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka frågor varje nämnd ska ansvara för. Politikerna som sitter som ledamöter och ersättare i nämnderna har utsetts av kommunfullmäktige.

Alla kommuner måste enligt lag ha en kommunstyrelse, överförmyndarnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd. Sedan får kommunen själv besluta om vilka nämnder som ska finnas för att kunna uträtta kommunens arbete enligt lagar och förordningar.

Nämnden har till uppgift att tala om för sektorerna vad man vill ha utfört. Det är sedan sektorernas uppgift att genomföra detta.

Nämnder i Lilla Edets kommun

Bildningsnämnden utför kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet samt för de nedan angivna områdena inom kulturområdet.

Nämndens ansvarsområden omfattar:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen
 • SFI
 • vuxenutbildning
 • skolbibliotek
 • folkbibliotek
 • allmänkulturell verksamhet
 • kulturskola
 • övergripande verksamhetsansvar för Kulturhuset Eden
 • kommunens konstsamling
 • offentlig konstutsmyckning
 • fritidsverksamhet för ungdomar
 • föreningsbidrag avseende lokaler och anläggningar
 • verksamhetsbidrag till föreningar
 • att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen och att stödja föreningars och enskildas arbete inom dessa områden

Samhällsnämnden ansvarar för ett brett ansvarsområde.

Nämndens ansvarsområden omfattar:

 • kommunens gator, vägar, järnväg, park- och grönytor, badplatser, dammar och övriga offentliga platser
 • gestaltad livsmiljö samt hamnverksamhet
 • gaturenhållning
 • gatubelysning och skyltning
 • trafikfrågor och trafiksäkerhetsfrågor
 • tillgänglighetsfrågor
 • avfallsverksamhet
 • vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam
 • förvaltning, drift och underhåll av kommunens fasta egendom
 • kostverksamhet
 • prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen
 • tobakslagen i den del som avser rökfria miljöer
 • kontroll av försäljning i detaljhandeln enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 • vad som står i annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljö
 • naturvårdsfrågor och lokal miljöövervakning
 • det som enligt lag ska fullgöras enligt plan- och bygglagen gällande bygg-, rivnings- och marklov samt anmälningsärenden, förhandsbesked, villkorsbesked och tillsyn
 • upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna platser, inklusive torghandel
 • energirådgivning
 • tillstånd med mera enligt lag om sprängämnesprekursorer
 • teknisk service (t.ex. förråd, verkstäder, fordon)
 • städ- och vaktmästeriverksamhet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Nämndens ansvarsområden omfattar:

 • råd, stöd och insatser enligt socialtjänstlagen
 • insatser för personer med psykiska funktionshinder
 • de uppgifter som åvilar kommunen enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • stöd och service till vissa funktionshindrade
 • bostadsanpassningsbidrag
 • färdtjänst och riksfärdtjänst
 • kommunens uppgifter enligt familjerättslig lagstiftning i socialtjänstlagen, äktenskapsbalken, ärvdabalken, föräldrabalken och annan lagstiftning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • kommunens stöd till anhöriga
 • handläggning av ärenden och tillsynsansvaret enligt alkohollagen
 • fullgörande av kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter (förutom den del som avser rökfria miljöer)
 • bosättning
 • samhällsorientering och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • yttrande angående antagande som hemvärnsman med mera enligt hemvärnsförordningen

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser.

Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser. Med extraordinär händelse menas till exempel ett långvarigt elavbrott under vintern, stora översvämningar, eller större skred.

Krisledningsnämnden har samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott.

Valnämnden ansvarar för kommunens genomförande av allmänna val, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Valnämnden har bland annat till uppgift att utse röstmottagare och genomföra den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götaland är vår regionala valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar bland annat om valdistrikt och ansvarar för den slutliga rösträkningen.

Valmyndigheten

Sveriges centrala myndighet för val är Valmyndigheten. Den framställer röstlängder och röstkort, fördelar mandaten mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Lilla Edets kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommun. Nämnden har sina sammanträden i Stenungsund.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?