Så styrs Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Kommunen styrs av politiker, även kallat förtroendevalda, som väljs i allmänna val vart fjärde år. Det betyder att du som medborgare har möjlighet till inflytande och påverkan.

Den politiska ledningen i Lilla Edets kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen. Lilla Edets kommun har dessutom ett antal nämnder som ansvarar för de olika verksamheterna.

Det dagliga arbetet utförs av tjänsteorganisationen och de cirka 1300 anställda inom Lilla Edets kommun. Tjänsteorganisationen består av fyra sektorer och leds av kommunchefen.

Kommunen är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad grundskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?