Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om, men har även rätt att, i vissa fall, fatta beslut på egen hand. Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

 • Leda och samordna kommunens angelägenheter
 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
 • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
 • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
 • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
 • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och övriga nämnder står i relation till partiernas antal mandat i kommunfullmäktige.

Majoritetsstyre

Det styrande blocket består av Centerpartiet, Moderaterna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tillsammans ingått en koalition och bildar majoritetsstyre i Lilla Edet. Tillsammans ger partiernas samarbete 18 mandat i fullmäktige.

Ordförande i kommunstyrelsen är Julia Färjhage (C).
Vice ordförande i kommunstyrelsen är Frej Dristig (SD).

Folkhälsoutskottet lyder direkt under kommunstyrelsen och är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utskottet består av politiker från båda parter. Visionen för det lokala folkhälsoarbetet är en god hälsa på lika villkor för alla i Lilla Edets kommun. Folkhälsoutskottet vill skapa förutsättningar för en bättre hälsa för kommuninvånarna.

Utskottets uppdrag

Utskottet ska leda och samordna utvecklingen av det befolkningsinriktade arbetet samt se till att rätt befolkningsfrågor tas upp. Utskottet ska även se till att folkhälsoperspektivet finns med i såväl planering som i beslutsprocesser inom samtliga nämnders ansvarsområde. Under utskottet finns styrgruppen för folkhälsa och tvärsektoriella arbetsgrupper. Folkhälsoutskottets består av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Aktuellt sammanträde

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen sammanträder i Kommunhuset (Östra roten), Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. Här hittar du information om kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.
  Läs mer

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?