Rådgivande organ

Rådgivande organ representerar olika grupper i samhället och fungerar som stöd till kommunala verksamheter och nämnder. De rådgivande organen ökar också medborgarnas inflytande på de beslut som fattas och fungerar samtidigt som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. 

Rådgivande organ i Lilla Edets kommun

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunens styrelser, nämnder och tjänstemän i Lilla Edets kommun.

Kommunens företrädare ska informera rådet om kommunal planering och förändringar som berör äldre. Kommunens företrädare ska också inhämta synpunkter och förslag så att rådet i ett tidigt skede har möjlighet att påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och styrelse.

Pensionärsorganisationernas representanter, från organisationerna Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPF), har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar avseende äldres aspekter i den kommunala verksamheten. De kan informera och ge förslag till lämpliga anpassningar till det serviceutbud som berör äldres förhållande i samhället och som ger möjlighet till god livskvalitet.

I Lilla Edets kommun sammanträder pensionärsrådet fyra gånger per år och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådets mandattid sammanfaller med de kommunala nämndernas.

Ordförande för pensionärsrådet är kommunstyrelsens ordförande. Riksorganisation för pensionärer som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska vara representerade i rådet med tre ledamöter och tre ersättare vardera.

Pensionärsorganisation som ingår i rådet ska före den förste januari, året efter valår, lämna förslag till sektor kommunledning på ledamöter och ersättare. Rådet fastställer på sitt första sammanträde vilka ledamöter och ersättare som ingår i rådet och utser vice ordförande bland företrädarna i pensionärsorganisationerna.

Ordförande: kommunalråd Julia Färjhage (C)

Tidigare rådgivande organ i Lilla Edets kommun

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning var ett rådgivande organ i Lilla Edets kommun fram till den 31 december 2018.

Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en organisationsöversyn där beslutades på kommunfullmäktig den 16 maj 2018 § 52 att:

"Det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället utgör handikapporganisationerna (Riksorganisationer för personer med funktionsnedsättningar) remissinstans till kommunen i aktuella frågor av övergripande karaktär som berör människor med funktionsnedsättning."

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?