Nätverk och samverkan

Nätverkande och samverkan handlar om att utbyta erfarenheter och driva utvecklingen framåt i specifika frågor. Lilla Edets kommun ingår i ett flertal olika nätverk och samverkansformer. Här kan du läsa om några av de nätverk där Lilla Edets kommun samverkar.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

GR är en samarbetsorganisation där Lilla Edets kommun ingår tillsammans med 12 andra kommuner inom Göteborgsregionen. Via nätverk och samverkan över kommungränserna skapas forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

SOLTAK AB

SOLTAK AB är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv. Syftet är att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster gällande ekonomisk administration, löneadministration och IT-drift och support.

Uppdrag och mål:

  • SOLTAK AB ska vara en ledande aktör i Västsverige för kommunal samverkan inom administrativa stöd- och servicetjänster. Genom ökad samordning, standardisering och automatisering ska SOLTAK AB långsiktigt minska kostnaderna för ägarkommunerna.
  • Med SOLTAK AB får ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra rollerna och uppdrag mer attraktiva för personalen.
  • SOLTAK gör det möjligt för kommunledningarna att samverka kring strategiska framtids- och utvecklingsområden.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och service. Medlemmar i SKR är Sveriges kommuner och regioner inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. SKL samlar kommuner och landsting i nätverkande kring gemensamma frågor för erfarenhetsutbyte och gemensamt utveckling.

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Det regionala samverkansförbundet samarbetar inom rehabiliteringsområdet. Samverkan ska hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Förutom kommunerna ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Tolkförmedling Väst

Lilla Edets kommun är medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst Länk till annan webbplats., som utför tolk- och översättningstjänster. Alla kommunens språktolks- och översättningstjänster beställs av Tolkförmedling Väst, som utför tjänster på ett hundratals olika språk. Medlemmar är Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt ytterligare 41 kommuner i Västra Götalands län. Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Varje månad utför deras tolkar i genomsnitt 30 000 uppdrag inom främst hälso- och sjukvård, skola och omsorg. De gör även översättningar.

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg (BRG) skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta och samverka för kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen. Det gör BRG genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk. BRG initierar branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer och hjälper företag att bli en del av något större.

I BRG ingår Lilla Edets kommun tillsammans med övriga 12 kommuner i Göteborgsregionen.

Bibliotek i Väst

Lilla Edet ingår i samarbetet Bibliotek i Väst. De övriga kommuner som ingår i Bibliotek i Väst är Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Genom samarbetet har låntagarna möjlighet att fjärrlåna böcker från de övriga kommunernas bibliotek och ger dem tillgång till cirka 500 000 olika titlar.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Detta möjliggörs genom särskilda medel från Kulturrådet.

Skolmatsakademin

Skolmatsakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett kunskapsnätverk som har startades år 2006 för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår 51 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland och samverkansprojektet vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.

Skolmatsakademin är en samlande kraft för skolmatsfrågor i Västra Götaland. Nätverket är till för den som är verksam i skolan, i skolrestaurangen eller på annat sätt kommer i kontakt med skolmåltider. För målgruppen arrangeras utbildningar samt nätverksträffar på olika teman.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?