Sektorer

Kommunens organisation är uppdelad i olika sektorer. En sektor finns till för att driva den dagliga verksamheten och verkställa politiska beslut som fattats i en nämnd. Anställda på de olika sektorerna har specialkunskaper inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Sektorer i Lilla Edets kommun

Sektor kommunledning hjälper kommunstyrelsen och övriga sektorer i deras arbete och har hand om bland annat det övergripande informationsarbetet och utredningar av olika slag i kommunen.

Kommunstyrelsen är sektor kommunlednings politiska ledningsorgan och består av:

 • Administrativa avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • Folkhälsa
 • IT
 • Kommunikationsavdelningen
 • Näringsliv
 • Personalavdelningen
 • Säkerhet

Sektor bildning ansvarar för och driver kommunens egna förskolor och skolor. Sektorn ansvarar också för områdena vuxenutbildning och kultur.

Sektor bildning har hand om:

 • Kommunens förskoleverksamhet
 • Grundskola
 • Skolbarnomsorg
 • Särskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildning och SFI
 • Kulturverksamhet

Sektor samhälle har hand om bygglov, kartproduktion, miljöfrågor, skötsel av offentlig miljö, idrottsanläggningar, föreningsverksamhet med mera.

Sektor samhälle ansvarar för allt från långsiktig strategisk planering för kommunen till operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering. Sektor samhälle ansvarar också för föreningssamordning.

Sektor socialtjänst ansvarar för kommunens socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning samt för insatser enligt annan speciallagstiftning.

Sektorn är organiserad i följande områden:

 • Individ och familjeomsorg
 • Vård och omsorg
 • Funktionsstöd
 • Arbetsmarknadsenhet
 • Integrationsteam
 • Färdtjänst
 • Alkohol- och tobakshandläggning
 • Bostadsanpassning

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?