Häckar och buskage

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten i korsningar, begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar, dölja vägmärken, gatubelysning eller försvåra gaturenhållningen.

Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsägare är enligt plan- och bygglagen skyldiga att sköta sin tomt. För att hålla sikten fri, öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska alla fastighetsägare beskära träd, buskar och häckar.

Plantera och klipp växterna så här:

  • I korsningar får växterna vara högst 80 centimeter höga inom en 10 meter sikttriangel.
  • Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.
  • Vid utfarter bör du se till att buskar, häckar, mur, plank, staket eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter inom en 2,5 meter sikttriangel.
  • Klipp träd och buskage så att de inte döljer vägmärken och att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen och tänk på att de inte skymmer sikten runt hörnet.
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
Grafik över hur häckar och buskage ska beskäras intill vägar och utfarter

Vänstra bilden: sikttriangel i korsning. Mittenbilden: fri höjd. Högra bilden: sikttriangel vid utfart.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?