Vattendirektiv

Från och med december 2003 gäller EU:s vattendirektiv. Det handlar om att skapa en gemensam ram för vattenskydd som berör ytvatten — sjöar, vattendrag, kustvatten — och grundvatten.

Direktivet innebär att EU:s medlemsländer ska ha uppnått målet "god vattenstatus" år 2015 eller senast år 2021. Medlemsländerna ska också arbeta för en hållbar vattenanvändning och mildra effekterna av översvämningar och torka. Det finns statusklassningar för de största vattenförekomsterna i Lilla Edets kommun och mål för hur de ska förbättras. Statusklassningarna talar om vilken kvalitet vattnet har utifrån ekologisk och kemisk synvinkel. Förutom Göta älv omfattas Gravlången, Vanderrydsvattnet, Öresjö, Store Väktor, Gårdaån, Brattorpsån, Sollumsån och Slumpån samt grundvattenområdet vid Hasteröd.

Enligt Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter ska samtliga vattenförekomster ha en god ekologisk status senast år 2021. För att uppnå en god ekologisk status finns ett åtgärdsprogram för Västerhavet med 38 krav på vad olika myndigheter ska göra. Åtta av kraven berör kommunerna. De flesta av kraven berör vatten- och avloppsfrågor, både kommunala vattentäkter och avlopp och privata brunnar och avloppsanläggningar.

Vattenskyddsområden

Ett led i arbetet för bättre vattenkvalitet är att inrätta vattenskyddsområden. I Lilla Edets kommun finns i dagsläget två vattenskyddsområden, Köperödssjöarnas vattenskyddsområde och Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO).

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?