Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Den som vill starta enskild verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fristående fritidshem eller som pedagogisk omsorg.

Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Verksamhetsformer

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan och kan bedrivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Skolbarnsomsorgen avser elever som går i skolan och till och med vårterminen det år då eleven fyller tretton år. Skolbarnomsorg kan bedrivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Starta fristående skola och förskoleklass

För att starta en fristående verksamhet behövs tillstånd från Skolinspektionen.

Föräldrakooperativ

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn.

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.

Andra organisationsformer

Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt med mera. Tänk på att du behöver F-skattsedel.

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt. Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheteter som granskas och att verka i förebyggande syfte. Viktiga områden i tillsynen är kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten.

Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten. Tillsynen har en förebyggande funktion och kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till de huvudmän som kommunen granskar i syfte att stödja förändrings- och utvecklingsarbetet.

Kommunen har inte tillsyn över bestämmelserna i skollagens 6 kapitel som rör kränkande behandling utan detta granskas av Skolinspektionen.

I kommunens tillsynsuppdrag ingår det att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. Kommunen har möjlighet att ingripa för att tillsynen ska vara effektiv. Ett ingripande syftar till att rätta till brister och att säkerställa att reglerna följs i framtiden. När kommunen har genomfört en tillsyn, får den granskade verksamheten ett beslut. Kommunen har utifrån skollagen möjlighet att fatta beslut utifrån fyra typer av ingripanden: föreläggande, anmärkning, avstående från ingripande och återkallelse. Ett föreläggande får förenas med vite.

Ansökan

Är du intresserad av att starta enskild verksamhet inom förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lilla Edets kommun? Du hittar ansökningsblankett nedan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?