Bygglov

När du vill bygga, ändra, underhålla eller riva en byggnad påverkas miljön, verksamheterna och människorna runt omkring för lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var du får bygga.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas.

Förhandsbesked

Ska du bygga ett helt nytt hus på mark som inte är detaljplanerad eller avstyckad ska du söka ett förhandsbesked. Då får du svar på frågan om marken är lämplig att bebygga.

Bygglovsansökan

En bygglovsansökan ska vara skriftlig. Till ansökan ska du bifoga:

  • Ritningar med beskrivningar om vad du vill göra. Vilken kvalité som ritningarna ska ha, kan du se på våra exempelritningar
  • Anmälan om kontrollansvarig (gäller vissa projekt, exempelvis vid nybyggnation).

Eventuellt ska ett tekniskt samråd hållas innan bygget får påbörjas. Alla blanketter finns på sidan e-tjänster och blanketter.

Endast bygglov krävs för att:

  • ändra fasad, byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan ändring som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, till exempel ta upp eller sätta igen fönster
  • sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

Endast anmälan krävs för att:

  • installera eller väsentligt ändra eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation eller för vatten och avlopp
  • installera hiss
  • göra stomingrepp i bärande väggar
  • utföra underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde

När du ska ansöka om bygglov

Miljö- och byggnämnden ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in, enligt plan- och bygglagen. Redan vid bygglovsansökan ska det framgå vem som är kontrollansvarig (det gäller inte för små ändringar av en- och tvåbostadshus). Tänk på att kontrollansvarig ska vara certifierad.

När du har fått bygglov

Du som byggherre är ansvarig för att se till att lagar och byggregler uppfylls. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från att miljö- och byggnämnden. Att starta byggandet innan du fått startbesked är förenat med en sanktionsavgift.

Du blir kallad till tekniskt samråd, ett slutsamråd samt minst ett arbetsplatsbesök. Du ska senast vid det tekniska samrådet lämna de tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. Du ska även lämna in ett förslag till kontrollplan.

Du får inte ta byggnadsverket i bruk innan du har fått ett slutbesked från miljö- och byggnämnden.

Samråd

När du fått ditt bygglov krävs, enligt plan- och bygglagen, ett startbesked innan arbetet får påbörjas. Efter att lov har beviljats kallar kommunen till ett tekniskt samråd mellan byggherren (sökande), kontrollansvarig (KA) och kommunens byggnadsinspektör. Inför det tekniska samrådet ska byggherren skicka in ett förslag till kontrollplan, som tagits fram med hjälp av KA. Efter det tekniska samrådet kan kontrollplanen fastställas och startbesked utfärdas.

Det är viktigt att inte påbörja byggnationsarbetet innan startbesked utfärdats. Påbörjat arbete utan startbesked är förenat med en sanktionsavgift.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?