Ventilationskontroll

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och där obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister kan kommunen, med stöd av plan- och bygglagen, förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Besiktningsintervall

Byggnader

Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation

3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation

endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

 
  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.
  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?