Skyltning och affischering

Skyltar ska ge upplysning om en trafikregel, verksamhet, affär eller liknande. Skylten ska vara synlig och lätt att uppfatta, men samtidigt smälta in i miljön där den är placerad. Det är viktigt att skylten inte inkräktar på framkomlighet och trafiksäkerhet.

Särskild hänsyn ska beaktas vid placering av fristående skyltar. Det är viktigt att inte hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, barnvagnar, varutransporter med mera. Detta gör att alla trottoarer ej kan bli aktuella för en så kallad "gatupratare". Placering av fristående skyltar ska anpassas så att gatustädning och snöröjning inte hindras.

Ansökan om tillstånd att använda allmän plats för bland annat affischering/skyltning görs till Polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Affischering på annans mark än kommunens kräver tillstånd av berörd fastighetsägare.

Oavsett fastighetsägare gäller kommunens nedan listade förutsättningar för all affischering som är belägen på eller vetter mot allmän plats. Kommunen har ingen erinran mot affischering under förutsättning att inte kommunalteknisk utrustning, som exempelvis lyktstolpar, staket, elskåp med mera används för affischering.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar
som är avsedda för detta ändamål. Evenemangstavlor finns vid infarterna till Lödöse respektive på Ström. Läs mer om evenemangstavalorna här.

Gatupratare

Det är tillåtet att använda gatupratare. Det är även tillåtet att slå ner en stolpe med en skylt i marken.

Gatuprataren eller skylten får inte:

 • Skymma sikten i en vägkorsning eller placeras på trafikfarligt sätt.
 • Hindra skötseln av allmän plats, till exempel vid gräsklippning.
 • Det finns trottoarer som är för smala för att beviljas tillstånd för gatupratare.
 • Hindra förbipasserande eller försvåra framkomligheten på platsen.
 • Skymma en annan affisch.
 • Slås ner längre än 30 cm i marken, annars finns det risk att nedgrävda ledningar kan skadas.
 • Vara utsatt för klotter eller skadegörelse. Då ska skylten nedmonteras eller återställas till godtagbart skick igen.
 • Vara på plats under annan tid än den som angetts i ansökan till Polisen. Alla spår av affischeringen eller anordningen ska därefter tas bort. Tas anordningen sedan inte bort, gör kommunen det och debiterar den som ansökt kostnaden för borttagningsarbetet.

När det krävs bygglov

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning i detaljplanerat område. Bygglov krävs även för tillfälliga skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam och markiser med reklam.

Detaljplan

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar skyltning inom område med detaljplan:

 • hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur och kulturvärden
 • form och färg ska vara lämpliga för skylten och ge en god helhetsverkan
 • skyltens form och placering får inte inverka på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet
 • skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet
 • lämplig placering och utformning prövas av bygglovsenheten.

Utanför tätort

Utanför kommunens tätorter är marken i regel inte detaljplanerad, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller och det är Länsstyrelsen och Trafikverket som beslutar om tillstånd för skyltning. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.

 • Informations- eller orienteringstavlor som sätts upp av väghållaren är vägmärken och därmed behöver väghållaren inte ansöka om bygglov.
 • Inom 50 meter från allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen när skylten inte är bygglovpliktigt. Från väghållaren krävs också tillstånd. Är kommunen väghållare, kontakta stadsmiljöenheten.
 • Tillfälliga skyltanordningar (vippskyltar/gatupratare, valaffischer, kultur evenemangsreklam) kräver tillfälliga tillstånd av polismyndigheten. Tänk på placeringen så att framkomligheten för personer med funktionsnedsättning inte försämras.
 • Uppsättning av skylt kräver alltid fastighetsägarens tillstånd.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?