Vanliga frågor och svar om förskolan

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskola.

Förkolan är till för alla barn i åldrarna 1-5 år.

Förskoleverksamheten är öppen helgfri måndag - fredag klockan mellan 06:00 – 18:00.

Ansökan och uppsägning

Du ansöker om barnomsorgsplats via kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats tidigast 6 månader innan önskat placeringsdatum.

Barnet ska ha fyllt ett år för att börja i förskolan samt vara folkbokförd i kommunen på inskolningsdatumet.

Förskolan välkomnar besök, men kontakta förskolan i förväg för att avtala dag för besök.

Du får automatiskt ett bekräftelsemail när du skickar in din ansökan.

Besked lämnas när det finns ledig placering som ditt/dina barn har rätt till enligt garantitid och kö. Vi strävar efter att kunna lämna besked en månad innan önskat placeringsdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tid.

Om barnet inte kan erbjudas plats i det område som vårdnadshavare har önskat i första hand, tas hänsyn till vårdnadshavares övriga önskemål i mån av plats. Om det inte finns plats i de områden som vårdnadshavare önskat, erbjuds barnet plats på en förskola där det finns lediga platser.

Om barnets vårdnadshavare är på väg att flytta in till kommunen och ska folkbokföras i Lilla Edets kommun krävs att den framtida folkbokföringsadressen kan styrkas med till exempel hyres- eller köpekontrakt, kvittens på ändrad folkbokföringsadress etcetera. Ingen placering kan erbjudas innan ansökan har kompletta handlingar.

Besvaras inte erbjudandet inom tio dagar övergår erbjudandet till ett annat barn och barnet står inte längre kvar i kön.

Ja, om du inte har fått ditt förstahandsval stryks det erbjudna alternativet och barnet står kvar i kö till önskat förstahandsval.

Tackar ni nej till förstahandsvalet förlorar ni er plats i kön och tas bort helt i kösystemet.

Du gör en ny ansökan via kommunens e-tjänst på sidan Ansök eller säg upp plats.

Under övriga upplysningar i ansökan går det att skriva önskemål om specifik förskola.

Överflyttningar till annan förskola görs kontinuerligt i mån av plats.

Du säger upp din barnomsorgsplats via kommunens e-tjänst på sidan Ansök eller säg upp plats.

Du kan även säga upp barnomsorgsplatsen genom att fylla i och skicka in blanketten "Uppsägning av barnomsorgsplats". Du hittar blanketten här.

Förskolebarn med pågående barnomsorgsplats ska inte säga upp sin plats om vårdnadshavare vill flytta barnet till fritidshem. Placeringen övergår automatiskt i en fritidshemsplacering 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass.

Vistelsetid

Förskolorna i Lilla Edets kommun samordnar verksamheten under fyra veckor under sommarperioden veckorna 28-31 samt under jul- och nyårsveckorna.

Förskolorna meddelar i god tid innan vilken/vilka förskolor som kommer hålla öppet.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga för annat barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Efter syskons födelse får barnet behålla sitt schema under fyra veckor. Vistelsetiden under föräldraledigheten beslutas av rektor.

Nej, inte när vårdnadshavare eller samboende är föräldraledig eller har semester.

Vid föräldraledighet har barnet rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Vid studier utgör barnets rätt till vistelsetid den studietid vårdnadshavaren har lämnat intyg för samt restid. Detta är förutsatt att eventuell samboende arbetar eller studerar.

Barn till sjukskriven vårdnadshavare har rätt till sitt schema i fyra veckor från första sjukskrivningsdagen. Därefter sker dialog med förskolan. Rektor fattar beslut om vistelsetid.

Vid tillfällig föräldrapenning (vård av barn) har syskon rätt till minst 15 timmar per vecka. Dialog sker med förskolan.

Allmän förskola

Från och med höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Den avgiftsfria allmänna förskolan följer skolans läsårstider ocho omfattar inte lovdagar. Det är rektor på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut utifrån kvalitet och organisation. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten.

Kontakta barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10. Därefter lägger du sedan in barnets vistelsetidsschema i e-tjänsten efter överenskommelse med barnets förskola. Du loggar in på Mina barnomsorgssidor.

Har ni en avgiftsfri allmän förskoleplats och vill gå över till en ordinarie/betalande förskoleplats ska barnomsorgshandläggare kontaktas, tel. 0520-65 99 10 och barnets nya vistelseschema ska läggas in i e-tjänsten. Du loggar in på Mina barnomsorgssidor. Övergången kan göras omgående. Meddelas inte handläggaren betalas avgiften retroaktivt från den dagen barnet gått upp i tid. Utökning av tid sker enbart om vårdnadshavare arbetar eller studerar och därmed har behov av mer tid på förskolan.

Avgifter & inkomstuppgifter

Avgiften beräknas i procent på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas gifta eller sammanboende föräldrar, ensamföräldrar, person som samlever med förälder och familjehemsföräldrar.

Avgiften är beroende av inkomst. Lämnas inte inkomstuppgifter debiteras den högsta avgiften gällande maxtaxa. Vårdnadshavare ansvarar för att uppge rätt inkomst och kontrollera att avgiften stämmer samt att ändringar hålls aktuella vid förändringar av familjeförhållanden. Vid förändrad inkomst ska det snarast meddelas.

Inkomsten registreras på kommunens e-tjänst ”Mina barnomsorgsidor”.

Är barnet under tre år debiteras avgift grundat på hushållets gemensamma inkomst. Allmän förskola gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Allmän förskola omfattar 525 timmar om året i förskolan.

Vistelsetiden under föräldraledigheten beslutas av rektor. De 15 timmarna är avgiftsfria.

En plats i förskola är ett löpande barnomsorgsabonnemang och betalas 12 månader om året. Abonnemang innebär att avgift betalas även för tid då barnet nyttjar platsen; vid sjukdom, lov, semester, kompetensutvecklingsdagar eller annan ledighet. Räkning skickas varje månad.

Du registrerar inkomstuppgifter via kommunens e-tjänst mina barnomsorgsidor

Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation. Har du inte e-legitimation hittar du en inkomstblankett på sidan avgifter och regler.

Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst (inkomst före skatt), som utgörs av lön från arbetsgivare, eget företag eller inkomst av näringsverksamhet (överskott från eget företag) enligt deklarationen. Skattefri inkomst och barnpension ingår inte.

Barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studielån eller studiebidrag är inte avgiftsgrundande inkomst och ska därför inte räknas med i inkomstuppgifterna.

Ta kontakt med barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10.

Övriga frågor

När ditt barn börjar på förskolan behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra barn och nya rutiner. Den här perioden kallar vi för inskolning.

Inskolningen är en viktig tid för barnet, men också för dig som vårdnadshavare. Det är under inskolningen som ditt barn, du som vårdnadshavare och personalen bygger upp en ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete.

Vi tillämpar föräldradelaktig inskolning som beräknas ta cirka två veckor. Föräldradelaktig inskolning innebär att en vårdnadshavare är med sitt barn större delen av tiden i verksamheten under cirka en vecka. Därefter kommer du som vårdnadshavare att kunna gå ifrån längre stunder tills att barnet känner sig trygg med den nya miljön. Syftet med denna inskolning är att vårdnadshavaren tillsammans med barnet får en god inblick i verksamheten och får tid att lära känna och skapa en trygg relation till pedagogerna och de andra barnen på förskolan och att vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Vårdnadshavare kan söka plats i annan kommun än barnets folkbokföringskommun. Det är den mottagande kommunen som efter särskild prövning avgör om barnet får plats där. Ansökan görs direkt till den kommun där plats önskas.

Vi har inte syskonförtur, men vi gör vårt yttersta att tillgodose vårdnadshavares önskemål.

Varje hösttermin, senast 15 augusti, ska ny uppdaterad blankett lämnas in till personalen på ditt barns förskola. Blanketten hittar du på webbsidan Mat i förskolan.

Förskolorna i Lilla Edets kommun har sex kompetensutvecklingsdagar för personalen per år då förskolan är stängd. Om en vårdnadshavare inte kan ordna med barnomsorg själv dessa dagar erbjuds alternativ verksamhet för de barn som har behov av omsorg. Vårdnadshavare ska meddela förskolan senast 14 dagar innan kompetensutvecklingsdag om omsorgsbehov finns. Ingen avgiftsreducering ges vid dessa dagar. Datum för kompetensutvecklingsdagarna meddelas senast två månader i förväg och kan hittas på kommuens hemsida.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?