Vanliga frågor och svar om förskolan

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskola.

Förkolan är till för alla barn i åldrarna 1-5 år.

Förskoleverksamheten är öppen helgfri måndag - fredag klockan mellan 06:00 – 18:00.

Ansökan och uppsägning

Din ansökan om barnomsorgsplats ska du göra på webben minst fyra månader innan du behöver platsen.

Barnet ska ha fyllt ett år för att börja i förskolan samt vara folkbokförd i kommunen på inskolningsdatumet.

Förskolan välkomnar besök, men kontakta förskolan i förväg för att avtala dag för besök.

Du får automatiskt ett bekräftelsemail när du skickar in din ansökan.

Besked lämnas när det finns ledig placering som ditt/dina barn har rätt till enligt garantitid och kö. Vi strävar efter att kunna lämna besked en månad innan önskat placeringsdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tid.

Då ett barn inte kan erbjudas plats på den förskola som vårdnadshavarna har önskat i första hand tas hänsyn till vårdnadshavarnas övriga önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som vårdnadshavarna har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan där det finns lediga platser.

Barnet står kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om vårdnadshavare tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en annan förskola eller familjedaghem. Om du tackar ja till annan plats kan byte till förstahandsvalet ske tidigast i början av nästkommande hösttermin. I augusti har barn som vill byta till sitt förstahandsval förtur över övriga köande barn.

Du kan ansöka för ditt barn redan när du planerar att flytta, men barnet måste vara folkbokförd i Lilla Edets kommun när placeringen ska påbörjas.

Besvaras inte erbjudandet inom tio dagar övergår erbjudandet till ett annat barn och barnet står inte längre kvar i kön.

Ja, om du inte har fått ditt förstahandsval stryks det erbjudna alternativet och barnet står kvar i kö till önskat förstahandsval.

Tackar ni nej till förstahandsvalet förlorar ni er plats i kön och tas bort helt i kösystemet.

Du gör en ny ansökan via kommunens webbplats på sidan Ansök eller säg upp plats.

Under övriga upplysningar i ansökan går det att skriva önskemål om specifik förskola.

Du säger upp din barnomsorgsplats via kommunens webbplats på sidan Ansök eller säg upp plats.

Du kan även säga upp barnomsorgsplatsen genom att fylla i och skicka in blanketten "Uppsägning av barnomsorgsplats". Du hittar blanketten här.

Förskolebarn med pågående barnomsorgsplats ska inte säga upp sin plats om vårdnadshavare vill flytta barnet till fritidshem.

Vistelsetid

Under lov kan verksamheterna i kommunen slås ihop. Detta kan innebära att barnomsorg erbjuds på annan förskola i kommunen.

Barnet får gå 15 timmar per vecka. Det är rektor på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut.

Nej, inte när vårdnadshavare eller samboende är föräldraledig eller har semester.

Vid föräldraledighet hos vårdnadshavare/förälder eller sammanboende har barnet rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Vid studier får barnet vara på förskolan den studietid vårdnadshavaren har lämnat intyg på samt restid, vilket utgör barnets rätt till vistelsetid. Detta är förutsatt att eventuell samboende arbetar eller studerar.

Ja, barnet får gå minst 15 timmar per vecka under tiden du är sjukskriven. Rektor kan bevilja utökad tid om det finns särskilda skäl för det.

Ja, om syskonet inte visar några symtom så har det friska syskonet rätt till sitt ursprungsschema.

Allmän förskola

Från och med höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Kontakta barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10. Därefter lägger du sedan in barnets vistelsetidsschema i e-tjänsten Edlevo efter överenskommelse med barnets förskola. Du loggar in i Edlevo på Mina barnomsorgssidor.

Har ni en avgiftsfri allmän förskoleplats och vill gå över till en ordinarie/betalande förskoleplats ska barnomsorgshandläggare kontaktas, tel. 0520-65 99 10 och barnets nya vistelseschema ska läggas in i e-tjänsten Edlevo. Du loggar in i Edlevo på Mina barnomsorgssidor. Övergången kan göras omgående. Meddelas inte handläggaren betalas avgiften retroaktivt från den dagen barnet gått upp i tid. Utökning av tid sker enbart om vårdnadshavare arbetar eller studerar och därmed har behov av mer tid på förskolan.

Avgifter & inkomstuppgifter

Avgiften beräknas i procent på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas gifta eller sammanboende föräldrar, ensamföräldrar, person som samlever med förälder och familjehemsföräldrar.

Avgiften är beroende av inkomst. Om hushållet inte lämnar inkomstuppgifter får man automatiskt betala maxavgiften. Vårdnadshavaren ansvarar själv för att uppge rätt inkomst och kontrollera att avgiften stämmer.

Inkomsten registreras på ”Mina barnomsorgsidor”.

Är barnet under tre år debiteras avgift grundat på hushållets gemensamma inkomst. Allmän förskola gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Allmän förskola omfattar 525 timmar om året i förskolan.

Det är rektor på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut. De 15 timmarna är avgiftsfria.

Avgift tas ut 12 månader om året och en räkning skickas varje månad. En plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är ett löpande barnomsorgsabonnemang. Avgift betalas så länge abonnemanget är tecknat. Abonnemang innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte nyttjar platsen och avgift tas ut även vid sjukdom, lov, semester, kompetensutvecklingsdagar eller annan ledighet.

mina barnomsorgsidor under utbildning och barnomsorg på kommunens webbplats.


Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation. Har du inte e-legitimation, så hittar du en inkomstblankett på sidan avgifter och regler.

Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst (inkomst före skatt), som utgörs av lön från arbetsgivare, eget företag eller inkomst av näringsverksamhet (överskott från eget företag) enligt deklarationen. Skattefri inkomst och barnpension ingår inte.

Barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studielån eller studiebidrag är inte avgiftsgrundande inkomst och ska därför inte räknas med i inkomstuppgifterna.

Ta kontakt med barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10.

Övriga frågor

När ditt barn börjar på förskolan behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra barn och nya rutiner. Den här perioden kallar vi för inskolning.

Inskolningen är en viktig tid för barnet, men också för dig som vårdnadshavare. Det är under inskolningen som ditt barn, du som vårdnadshavare och personalen bygger upp en ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete.

Vi tillämpar föräldradelaktig inskolning som beräknas ta cirka två veckor. Föräldradelaktig inskolning innebär att en vårdnadshavare är med sitt barn större delen av tiden i verksamheten under cirka en vecka. Därefter kommer du som vårdnadshavare att kunna gå ifrån längre stunder tills att barnet känner sig trygg med den nya miljön. Syftet med denna inskolning är att vårdnadshavaren tillsammans med barnet får en god inblick i verksamheten och får tid att lära känna och skapa en trygg relation till pedagogerna och de andra barnen på förskolan och att vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Det är hemkommunen som är ansvarig för att erbjuda plats. Det går att ansöka om plats i en annan kommun, men innan plats erbjuds måste en överenskommelse ske mellan kommunerna.

Vi har inte syskonförtur, men vi gör vårt yttersta att tillgodose vårdnadshavares önskemål.

Varje hösttermin, senast 15 augusti, ska ny uppdaterad blankett lämnas in till personalen på ditt barns förskola. Blanketten hittar du på webbsidan Mat i förskolan.

Kompetensutvecklingsdag innebär att all personal är på utbildning och förskolorna har stängt under hela dagen. Kompetensutveckling för samtlig personal inom barnomsorgen sker sex dagar per år. Under dessa sex dagar uppmanas vårdnadshavarna att själva ordna omsorg för sina barn. Skulle du behöva barnomsorg måste du meddela förskolan senast tre veckor innan dessa datum.

Barnomsorgen som vi erbjuder vid behov kan vara på vilken enhet som helst i kommunen och endast vikarier arbetar denna dag.

Datum för kompetensutvecklingsdagarna meddelas senast två månader i förväg.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?