Vanliga frågor och svar om fritidshem

Här hittar du vanliga frågor och svar om fritidshem.

Fritidshemmens öppettider är helgfri måndag - fredag klockan 06:00 – 18:00.

Barn i åldern 6-13 år erbjuds fritidshem på sin skola från och med augusti det år eleven börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Om en elev är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan rektor bevilja fritidshem efter 13 års ålder.

Under lovdagar och ferier finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna.

Fritidshemmen i Lilla Edets kommun samordnar verksamheten under fyra veckor under sommarperioden vecka 28-31 samt under jul- och nyårsveckorna.

Ansökan och uppsägning

För de barn som har haft en förskoleplacering på en kommunal förskola i Lilla Edets kommun övergår platsen per automatik till en fritidshemsplats 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass. Ingen ansökan om fritidshemsplats behöver göras. Skulle ni inte önska en plats på fritidshem måste platsen sägas upp. Uppsägningstiden för en plats är två månader.

För barn som inte har en tidigare placering måste en ansökan om fritidshemsplats göras. Du ansöker via en e-tjänst som du hittar här.

Du säger enkelt upp din placering genom e-tjänsten eller genom att fylla i och lämna in blanketten "Uppsägning av barnomsorgsplats".

Här hittar du länk till e-tjänsten. Länk till annan webbplats.
Blanketten hittar du på vår sida "E-tjänster och blanketter"

Om ditt barn behöver en tillfällig plats på ett fritidshem under skollov, kan du ansöka om detta. Läs mer på sidan "Ansök eller säg upp plats".

Vistelsetid

Ja, om syskonet inte visar några symtom.

Nej, om någon av vårdnadshavarna är föräldraledig har barnet inte rätt till fritidsplats. Barn som går på fritidshem får behålla fritidshemsplatsen fyra veckor i samband med syskons födelse.

Om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan barnet även i andra fall än på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier erbjudas fritidshem. Rektor fattar beslut.

Fritidshem erbjuds inte om vårdnadshavare eller sammanboende vuxen är arbetslös men barnet får behålla sitt schema fyra veckor efter att vårdnadshavaren eller sammanboende vuxen har blivit arbetssökande.

Avgifter & inkomstuppgifter

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. I Lilla Edets kommun tillämpas maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns en gräns för hur hög avgiften kan bli. Finns det fler än tre barn i familjen betalas avgift för de tre yngsta barnen.

En plats på fritidshem är ett löpande barnomsorgsabonnemang och avgift betalas så länge abonnemanget är tecknat. Abonnemang innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte nyttjar platsen; vid sjukdom, lov, semester, kompetensutvecklingsdagar eller annan ledighet.

Mer information finns under sidan "Avgifter och regler".

Du registrerar dina inkomstuppgifter via kommunens e-tjänst mina barnomsorgsidor

Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation. Har du inte e-legitimation hittar du en inkomstblankett på sidan avgifter och regler.

Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst (inkomst före skatt), som utgörs av lön från arbetsgivare, eget företag eller inkomst av näringsverksamhet (överskott från eget företag) enligt deklarationen. Skattefri inkomst och barnpension ingår inte.

Barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studielån eller studiebidrag är inte avgiftsgrundande inkomst och ska därför inte räknas med i inkomstuppgifterna.

Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden ska detta meddelas snarast.

I de fall två hushåll har delad faktura för barn med delad vårdnad och växelvis boende, måste båda hushållen lämna fullständiga inkomstuppgifter. Ansökan om delad faktura görs på separat blankett.

Detta ska räknas med:
  • Lön - av anställning eller annat förvärvsarbete.
  • Lön - eget företag - inkomst av näringsverksamhet (överskott) enligt deklaration.
  • Ersättning vid arbetslöshet.
  • Utbildningsbidrag eller annan skattepliktig ersättning vid studier (ej CSN-lån/bidrag).
  • Föräldrapenning.
  • Sjukbidrag, sjukpenning, skattepliktig del av vårdbidrag och livränta.
  • Pension, dock inte barnpension.
  • Familjehemsarvode för barn placerat i familjehem.
Detta ska inte räknas med:
Den inkomst som du inte betalar skatt för ska inte uppges som inkomst – barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, barnpension, studielån, bidragsdelen i studielån och ersättning vid studier som är skattefri

Ta kontakt med barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10 eller 0520-65 95 60.

Övriga frågor

Frtidishemmen har fyra kompetensutvecklingsdagar för personalen per år då fritidshemmen är öppna i begränsad omfattning. Vårdnadshavare ska meddela fritidshemmet senast 14 dagar innan kompetensutvecklingsdag om omsorgsbehov finns. Ingen avgiftsreducering ges vid dessa dagar. Datum för kompetensutvecklingsdagarna meddelas senast två månader i förväg.

Ja, det serveras frukost, mellanmål och frukt för barn på fritidshemmet. Varje fritidsdag delas in i olika pass som varierar mellan de olika fritidshemmen, anledningen till detta är beroende på elevers skolschema. Såhär kan en dag på fritids se ut:

kl. 6-8 - morgonfritids med frukost
kl. 12-14 - pedagogisk lärtid
kl. 14-14.30 - mellanmål
kl. 14.30-16.30 - rörelsestund och fruktstund
kl. 16.30-18 - nedvarvning och avkoppling

Varje hösttermin ska ny uppdaterad blankett lämnas in till personalen på ditt barns fritidshem. Blanketten "Specialkostintyg" hittar du på sidan "E-tjänster och blanketter"

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?