Vanliga frågor och svar om fritidshem

Här hittar du vanliga frågor och svar om fritidshem.

Fritidshemmens öppettider är helgfri måndag - fredag klockan 06:00 – 18:00.

Barn i åldern 6-13 år erbjuds fritidshem på sin skola från och med augusti det år eleven börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Om en elev är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan rektor bevilja fritidshem efter 13 års ålder.

Under lovdagar och ferier finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna.

Under sommaren och under vissa skollov kan verksamheterna i kommunen slås ihop. Detta kan innebära att barnomsorg erbjuds på annat fritidshem i kommunen och att annan personal kan arbeta under dessa tider.

Ansökan och uppsägning

För de barn som har haft en förskoleplacering på en kommunal förskola i Lilla Edets kommun så går den platsen per automatik över till en fritidshemsplats den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass. Då behöver ingen ansökan om fritidshemsplats göras. Skulle ni inte önska en plats på fritidshem måste platsen sägas upp. Tänk på att det är en månads uppsägning på en placering och att ni därför bör avsluta platsen i god tid.

För barn som inte har en tidigare placering måste en ansökan om fritidshemsplats göras.

Du säger enkelt upp din placering genom vår e-tjänst eller genom att fylla i och lämna in blanketten "Uppsägning av barnomsorgsplats".

Här hittar du länk till e-tjänsten. Länk till annan webbplats.
Blanketten hittar du på vår sida "E-tjänster och blanketter"

Om ditt barn behöver en tillfällig plats på ett fritidshem under skollov, kan du ansöka om detta. Läs mer på sidan "Ansök eller säg upp plats".

Vistelsetid

Ja, om syskonet inte visar några symtom.

Nej, om någon av vårdnadshavarna är föräldraledig har barnet inte rätt till fritidsplats. Barn som går på fritidshem får behålla platsen högst en månad när du som vårdnadshavare eller sammanboende vuxen går på föräldraledighet.

Nej, barnet är inte berättigad plats på fritidshem om vårdnadshavare är sjukskriven. Endast rektor kan bevilja utökad tid av särskilda skäl.

Nej, kommunen erbjuder inte plats på fritidshem om vårdnadshavare eller sammanboende vuxen är arbetslös.

Avgifter & inkomstuppgifter

Kostnaden för plats inom barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas i procent utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst och hur många barn i hushållet som är inskrivna i kommunens förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg.

Avgiften tas ut 12 månader om året. Finns fler än tre barn i familjen betalas endast för de tre yngsta.

Mer information finns under sidan "Avgifter och regler".

Du registrerar dina inkomstuppgifter på mina barnomsorgsidor under utbildning och barnomsorg på kommunens webbplats.

Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation. Har du inte e-legitimation, så hittar du en inkomstblankett på sidan avgifter och regler.

Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst (inkomst före skatt), som utgörs av lön från arbetsgivare, eget företag eller inkomst av näringsverksamhet (överskott från eget företag) enligt deklarationen. Skattefri inkomst och barnpension ingår inte.

Barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studielån eller studiebidrag är inte avgiftsgrundande inkomst och ska därför inte räknas med i inkomstuppgifterna.

Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden ska detta meddelas snarast.

I de fall två hushåll har delad faktura för barn med delad vårdnad och växelvis boende, måste båda hushållen lämna fullständiga inkomstuppgifter. Ansökan om delad faktura görs på separat blankett.

Detta ska räknas med:
  • Lön - av anställning eller annat förvärvsarbete.
  • Lön - eget företag - inkomst av näringsverksamhet (överskott) enligt deklaration.
  • Ersättning vid arbetslöshet.
  • Utbildningsbidrag eller annan skattepliktig ersättning vid studier (ej CSN-lån/bidrag).
  • Föräldrapenning.
  • Sjukbidrag, sjukpenning, skattepliktig del av vårdbidrag och livränta.
  • Pension, dock inte barnpension.
  • Familjehemsarvode för barn placerat i familjehem.
Detta ska inte räknas med:
Den inkomst som du inte betalar skatt för ska inte uppges som inkomst – barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, barnpension, studielån, bidragsdelen i studielån och ersättning vid studier som är skattefri

Ta kontakt med barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10 eller 0520-65 95 60.

Övriga frågor

Kompetensutvecklingsdag innebär att all personal är på utbildning och fritidshemmen har stängt under hela dagen. Kompetensutveckling för samtlig personal inom barnomsorgen sker sex dagar per år. Under dessa sex dagar uppmanas vårdnadshavarna att själva ordna omsorg för sina barn. Skulle du behöva barnomsorg måste du meddela detta till fritidshemmet senast tre veckor innan dessa datum.

Barnomsorgen som vi erbjuder vid behov kan vara på vilken enhet som helst i kommunen och endast vikarier arbetar denna dag.

Datum för kompetensutvecklingsdagarna meddelas senast två månader i förväg.

Ja, det serveras frukost, mellanmål och frukt för barn på fritidshemmet. Varje fritidsdag delas in i olika pass som varierar mellan de olika fritidshemmen, anledningen till detta är beroende på elevers skolschema. Såhär kan en dag på fritids se ut:

kl. 6-8 - morgonfritids med frukost
kl. 12-14 - pedagogisk lärtid
kl. 14-14.30 - mellanmål
kl. 14.30-16.30 - rörelsestund och fruktstund
kl. 16.30-18 - nedvarvning och avkoppling

Varje hösttermin ska ny uppdaterad blankett lämnas in till personalen på ditt barns fritidshem. Blanketten "Specialkostintyg" hittar du på sidan "E-tjänster och blanketter"

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?