Fritidsbåtar

Det finns ett antal regler som du som båtägare måste följa. Det finns också en hel del du kan göra för att skydda miljön från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Välj rätt färg

Det är hemmahamnen som avgör vilken färg som får användas. Det är olagligt att använda giftfärg i både sötvatten och i Bottniska viken (norr om Örskär). Där behövs heller inga gifter eftersom där inte finns några havstulpaner. De få andra arter som kan sätta sig fast på båtar i dessa vatten, till exempel mossdjur, ger inte ett stort motstånd i vattnet. När man kör tillbaka en båt från hav till sötvatten kommer de marina djur som satt sig fast att dö.

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt så lämna dammsugarpåsen på en miljöstation.

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt

Nästan alla båtbottenfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Testa att använda en färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt även på västkusten. Testa också att måla mer sällan och att bara måla vattenlinjen och andra mindre områden, där du vet att havstulpanerna gärna sätter sig.

Observera att det inte är tillåtet att måla fritidsbåten med så kallad fartygsfärg eller andra icke godkända färger som köpts utomlands. Att göra det kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink och är avsedda för fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten. Det bästa är att välja giftfria metoder att hålla skrovet rent, till exempel genom att måla med en hård färg utan gift och kombinera med borsttvätt och spolning.

Skötsel och service

Utöver målningen finns det flera sätt att skydda miljön när du tar hand om din båt.

Tvätta båtbotten på spolplatta

Om din båt är målad med antifoulingfärg/färg som innehåller biocider eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier ska du alltid tvätta den på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla upp havstulpaner och alger, de kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som ett farligt avfall. Karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar finns på Båtmiljö.se.

Även om en spolplatta inte är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen så gäller anmälningsplikt för avloppsanordningen. Mer om detta finns att läsa i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är din båt inte målad med antifoulingfärg/färg innehållande biocider och du bara ska skölja av den med vanligt vatten krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

När motorn behöver service

Det är viktigt att service sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Lämna farligt avfall på miljöstation

Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, slipdamm, förbrukat blästermedel, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, konserverings- och frostskyddsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör, glödlampor och slagvatten. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.

Töm båttoaletten på land

Havet hotas av övergödning och en av orsakerna är att många båtägare tömmer sina båttoaletter i vattnet. Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

Välj alkylatbensin till utombordaren

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är tvåtaktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar och grunda vatten och grunda vikar, det vill säga i samma vatten som vi badar i på sommaren och som även är föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten. Alkylatbensin finns att köpa på dunk på de flesta större bensinstationer. Många säljer även alkylatbensin på pump.

I Öresjö, som är vattenskyddsområde, gäller förbud mot båt med tvåtaktsmotor. I övrigt är det tillåtet att ha motorbåtar i kommunens sjöar.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?