Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan skada din hälsa. Förhöjda radonhalter inomhus kan leda till att du blir allvarligt sjuk.

Radongasen finns naturligt i marken och kan även komma från:

  • otäta fastigheter byggda på radonförande berggrund.
  • fyllnadsmaterial, som grus och sten, som används vid husbygge.
  • blåbetong som byggnadsmaterial.
  • dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största risken med radon i dricksvattnet anses vara risken att radon kommer ut i luften i bostaden. Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 Bq/m³.

Mäta radon

Om du känner osäkerhet för radon i bostaden och inte har utfört någon mätning är det lämpligt att mäta om det finns radon. Mätningar bör göras regelbundet, vart tionde år är ett lagom tidsintervall. Det kan också vara bra att mäta radon om du tilläggsisolerar, ändrar ventilationen eller gör andra ändringar i ditt hus. Om du bor i lägenhet är det fastighetsägaren som ansvarar för att en mätning av radon görs. Bor du i egen fastighet kan du beställa speciella mätdosor från laboratorium. Om du konstaterar högre halter än riktvärdet bör du gå igenom ventilationen och kolla byggnadsmaterialet i huset.

Mätning av radon ska du genomföra under perioden 1 oktober - 30 april, den period då många hushåll eldar för värme i sina bostäder. Mätningen ska pågå i två månader, ju längre tid desto mer noggrant blir resultatet. Du beställer mätdosor från företag som sedan analyserar och skickar dig en analysrapport med resultat.

Har du en enskild dricksvattentäkt och vill veta radonhalten i ditt dricksvatten ska du kontakta ett företag som analyserar radon. Du kommer då få ett paket med provtagningsflaska och provtagningsinstruktioner.

Radonbidrag

I dagsläget finns det inget radonbidrag att söka. Staten har inte avsatt pengar i budgeten sedan 2021 för radonbidrag.

Radon i Lilla Edets kommun

När det gäller radon från marken delas denna in i låg-, mellan- och högriskområden. Största delen av kommunens yta utgörs av låg- och mellanriskområden, där marken består av lera eller relativt sprickfritt berg. Det finns även högriskområden och dessa är oftast små och insprängda i låg- eller mellanriskområdena. Detta gör att radonsäkert byggande, med bra ventilation och tätning mot mark, alltid är att rekommendera.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?