Vedeldning

Du som eldar med ved eller andra trädbränslen använder ett förnyelsebart energislag. Förnyelsebara energislag är positiva ur klimatsynpunkt, jämfört med fossila bränslen, då de minskar påverkan på växthuseffekten.

Installation av eldstad

Du ska lämna in en anmälan till samhällsnämnden innan du påbörjar installationen av din eldstad. Skulle eldningen orsaka problem för kringboende, kan nämnden besluta om restriktioner för eldning eller till och med förbjuda fortsatt eldande. Tänk på att anmälan kan behövas vid byte av eldstad. Innan eldstaden tas i bruk ska en sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästare, ha besiktigat och godkänt anläggningen.

Veden

Elda alltid med torr och ren ved. Veden ska ha kapats och kluvits och sedan legat på torkning under tak minst en vår- och sommarsäsong, innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren. Fuktig ved ger sämre värmeutbyte och orsakar ökad rökbildning

Upptändning

Se till att upptändningen går snabbt. När du tänder en kall panna eller kamin är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av skadliga ämnen. Du kan minska problemet genom att få pannan eller kaminen varm så fort som möjligt. Använd papper, rikligt med stickor och finkluven ved vid upptändningen. Först när tändveden brinner ordentligt ska du lägga på grövre vedträn. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordentlig glödhög.

Pyrelda inte

När du eldar i pannan bör du göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna länge. Elda istället många små brasor med full effekt. För snålt med luft ger pyreldning, vilket leder till mycket sot och tjära i skorstenen. Röken från pyreldning kan också störa grannarna. Pyreldning ökar riken avsevärt för sotbrand i skorstenen. Skorstenen ska inte ryka. När det är varmt ute ska du endast se ett värmedaller i luften ovanför skorstenen. Enda gången skorstenen ryker är när det är kallt ute. Den rök som då syns består av vattenånga. Gul eller grå rök är ett tecken på dålig panna eller felaktig eldning, till exempel pyreldning eller skräpved. Det är viktigt att du håller koll på rökgastemperaturen för att ha koll på säkerheten. Rökgastemperaturen ska inte överstiga 350°C.

Aska

Sot och aska ska förvaras i en plåthink med tätslutande lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste hinken stå på ett obrännbart material.

Förbjudet att elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall. Avfall kan innehålla produkter som ger mycket skadliga rökgaser. Det är inte heller tillåtet att elda impregnerat eller målat virke, eftersom giftiga ämnen frigörs och följer med rökgaserna. Giftiga ämnen gör också att askan är olämplig att sprida i trädgården. Dessutom kan pannan och rökgaskanalen skadas om du eldar med sopor.

Om vedeldningen stör omgivningen

Utsläpp från vedeldning medför att ämnen som är miljöstörande och hälsofarliga sprids till omgivningen. Det gäller även vid eldning i miljögodkända eldstäder, om än i lägre grad.

Samhällsnämnden får ibland in klagomål på störande rök från grannar som eldar. Varje eldare är skyldig att se till att eldningen inte stör någon. Om vedeldningen medför besvär för närboende kan samhällsnämnden besluta om restriktioner i eldningen. Om du har problem med någon annans vedeldning, tala först med eldaren. Hjälper inte det kan du kontakta samhällsnämnden. I de lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid eldning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?