Klimatlöften

Lilla Edets kommun har antagit tio klimatlöften som ska genomföras under 2024-2026.

Ett samlat klimatarbete i länet drivs genom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Lilla Edets kommun deltar tillsammans med länets övriga kommuner, regionala organisationer och stora företag.

En del i arbetet är kommunernas klimatlöften. Kommunerna i Västra Götaland antar löften om åtgärder som tillsammans kan ge utsläppsminskningar på tiotusentals ton koldioxidekvivalenter per år.

Lilla Edets kommun har tidigare antagit klimatlöften för 2021 och 2022. Tio nya löften är nu antagna av kommunstyrelsen inför perioden 2024-2026. Vi är stolta över att vi är med och bidrar till att länet ska bli fossiloberoende år 2030.

Följande klimatlöften har kommunen antagit:

  • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet
  • Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn
  • Vi arbetar aktivt med vår energiplan
  • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet
  • Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader
  • Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda
  • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål
  • Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden
  • Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning
  • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?