Kemikalier

Både hushåll och industrier i Sverige använder idag ett stort antal kemikalier. Många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Enligt miljöbalkens så kallade utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som är mindre farliga.

Kemikalieanvändning i hushållen

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färg, oljor och lösningsmedel. Tänk på att rester av sådana produkter ska samlas upp och lämnas till Återvinningscentralen. På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om säkrare kemikalieanvändning.

Yrkesmässig hantering av kemikalier

Om du hanterar och använder kemiska produkter på fel sätt kan det skada människor och miljön. Därför är det viktigt att du följer de lagar, förordningar och föreskrifter som finns.

Alla producenter och användare av kemikalier bör använda den produkt som är minst farlig för människor och miljön.

Egenkontroll

Verksamhetsansvariga ska se till att kemikalier hanteras säkert. Eventuella utsläpp får inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. För att undvika skador räcker det inte enbart med tekniska skyddsåtgärder. Det är viktigt att regelbundet bedöma riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen. Det är viktigt att alla som hanterar kemikalier har den kunskap som behövs.

Kemikalieförteckning

Du som bedriver en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska föra en förteckning över vilka kemikalier som används i verksamheten. I förteckningen ska du ange vilka ämnen som är farliga, till exempel brandfarliga, explosiva eller hälsofarliga. För de ämnen som är farliga måste det finnas säkerhetsdatablad. På Kemikalieinspektionens webbplats finns information om säkerhetsdatablad. Tänk på att många kemikalier är brandfarliga och/eller explosiva. Hanterar du sådana kemikalier gäller särskilda regler.

Förvaring av kemikalier

Om det finns risk för läckage ska kemikalier inte lagras i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag etc. Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna. Det är också viktigt att kemikalier förvaras väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Kemikalier bör förvaras inlåsta. Det är viktigt att välja placering så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas. Utrymmen där kemikalier förvaras ska skyltas/märkas med dekaler så att det tydligt framgår att det förvaras kemikalier där.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?