Dagvatten och spillvatten

I kommunens ledningsnät finns normalt två olika avloppsvattenledningar, en för spillvatten (hushållsavlopp) och en för dagvatten (regn- och smältvatten från tak/hårdgjorda ytor och dräneringsvatten från husgrunder). Spillvattnet avleds till reningsverk för rening och dagvattnet släpps ut till bäckar/åar och sjöar.

Dagvattenledningarna är kraftigare dimensionerade än spillvattenledningarna. Anledningen är att när det regnar kommer det ibland mycket vatten på kort tid och ledningarna behöver vara dimensionerade för stora flöden. Trots hushållens intensiva användning av vatten blir det inte lika stora mängder som från ett regn. Problem uppstår då regnvatten kommer ner i spillvattenledningarna. Följden kan bli bräddningar av orenat vatten eller uppträngande vatten ur golvbrunnar, främst i källare.

När Lilla Edets kommun upptäcker en felkoppling (till exempel ett stuprör som är kopplat till spillvattenledningen) vidtar kommunen de åtgärder som krävs för att minska konsekvenserna av framtida regn.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket

Avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om det vatten som kommer från toaletter, disk och tvätt. Andra fasta eller flytande ämnen kan skada ledningsnätet eller störa reningsprocessen vid reningsverket, med följd att smutsigt vatten leds ut i naturen. Fett, olja, maizena med mera ska inte spolas ner i avloppet eftersom de kan stelna i de kalla avloppsrören. Följden kan bli att partiklar fastnar och kan förorsaka stopp i ledningsnätet, så även på din privata serviceledning inne på tomten.

Spola inte ner läkemedel

Spola inte ner läkemedel i avloppet. Reningsverken klarar inte av att rena vattnet från många av våra vanligaste läkemedel och därför fortsätter läkemedelsrester ut till sjöar, mark, grundvatten och dricksvatten. Lämna istället in dina obrukade läkemedel till närmaste apotek.

VA inom tomtmark

I äldre bostadsområden förekommer att det finns gamla så kallade kombinerade system kvar där allt avloppsvatten avleds i samma ledning. I samband med att kommunen förnyar befintligt ledningsnät byggs istället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten ut i dessa områden. Syftet med separerade ledningar är att minska risken för källaröversvämningar i fastigheter vid mycket nederbörd. Det innebär också att mindre mängd vatten leds till reningsverket och att reningen därför kan göras effektivare och utsläppen till sjöar och hav minskar.

Skiss över vart förbindelsepunkten går för vattenledningar

Förbindelsepunkten utgör ansvarsgränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ledningar.

För att få full effekt av åtgärder måste även fastighetsägare koppla bort dagvatten från spillvattenledning inom tomtgräns. När kommunen separerar i gatan anläggs en ny dagvattenservis fram till tomtgräns/förbindelsepunkt. Det är då inte tillåtet att avleda dag- och dräneringsvatten på samma sätt som tidigare utan detta vatten ska istället ledas till den nya dagvattenledningen. Allt dagvatten och dräneringsvatten ska passera en brunn med slamsamlingsfunktion innan det leds till förbindelsepunkten.

Fastighetsägarna har en begränsad tid att koppla bort dagvatten från spillvattenledningen och ansluta till den nya dagvattenledningen vid tomtgräns eller ta hand om dagvatten inom fastigheten.

Som fastighetsägare ansvarar du för att inget dagvatten, dräneringsvatten eller markvatten är anslutet till eller läcker in i spillvattenservisen. Därefter utför kommunen en kontroll att dagvatten från fastigheten är bortkopplad från spillvattenledningen. Livslängden på ledningar inom tomtgräns är beräknad till 40-50 år. Det är oftast lönsamt att byta ut alla ledningar samtidigt. Tänk på detta vid till exempel omdränering, åtgärd av vattenläcka eller dagvattenseparering. Spillvattenserviser i betong bör bytas ut i samband med dagvattensepareringen om de är otäta.

Ta hand om dagvatten inom fastigheten

Det finns olika metoder för att ta hand om dagvattnet inom fastigheten. Det som avgör vilken metod som är lämplig är bland annat marklutningar, infiltrationsmöjligheter och grundvattennivåer i området. Om förutsättningar finns kan takvatten exempelvis ledas ut över gräsytor eller andra infiltrationsvänliga ytor. För att undvika att takvattnet rinner ner längs husets grundkonstruktion och orsakar fuktskador bör vattnet ledas ut i en ränndal med minst 1decimeters fall de två första metrarna runt huset. Givetvis måste man förvissa sig om att överskottsvattnet inte leds in till en grannfastighet eller blir stående i någon lågpunkt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?