Vattenskyddsområden

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Exempel på sådana kan gälla hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller Lilla Edets kommun fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster.

Allmänheten kan beröras av skyddsföreskrifterna till exempel genom förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av miljöbalken. Vattenskyddsområden är utmärkta med skyltar.

Vattenskyddsområdena är vanligtvis indelade i tre zoner:

  • primärzon, närmast vattentäkten, där regelverket är strängast
  • sekundärzon, utanför primärzonen
  • tertiärzon, längst ut, där regelverket är minst restriktivt

Ibland finns dock endast två zoner, där vattenskyddsföreskrifterna gäller den inre (primära) zonen. I Lilla Edets kommun finns i dagsläget två vattenskyddsområden, Köperödssjöarnas vattenskyddsområde och Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO).

Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vattenskyddsområde.

Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Öresjö-Risån-Bäveån-Köperödssjöarnas vattenskyddsområde berör fyra kommuner; Uddevalla, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Området skyddar Uddevalla kommuns vattentäkt. Hela Öresjöområdet omfattas. Mer information om vattenskyddsområdet finns på Uddevalla kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också informationsblad med alla regler för dig som bor eller verkar i området, beroende på vilken zon du befinner dig i. Samma regler gäller i hela vattenskyddsområdet oavsett vilken av de fyra kommunerna du bor i.

Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde hittar du på www.gavso.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?