Enskilt avlopp

Alla fastigheter ska ha en godkänd avloppsrening. Kraven är olika beroende på om du endast har BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten), eller om wc är anslutet.

Många äldre fastigheter behöver uppgradera sin avloppsrening för att klara dagens krav. Ibland kan en gemensam anläggning för flera fastigheter vara en lösning. För att installera en enskild avloppsanläggning eller göra förändringar i en befintlig anläggning måste du lämna in en ansökan till samhällsnämnden

I broschyren Avlopp på rätt sätt finns mer information om ansökningsprocessen, olika avloppsanläggningar och tekniska lösningar. Är du osäker på om ditt avlopp uppfyller dagens krav på rening kan du ta hjälp av avloppsguiden. På deras webbplats finns information om olika typer av avloppsanläggningar och avloppsrening samt en checklista för att kontrollera sitt avlopp.

Inventering av enskilda avlopp

Samhällsnämnden arbetar kontinuerligt med tillsyn av enskilda avlopp. En inventering av alla avlopp i kommunen genomförs för att lokalisera de avloppsanläggningar som har bristfällig, eller saknar, reningsfunktion. I egenskap av tillsynsmyndighet ställer nämnden i samband med inventeringen också krav på de fastighetsägare som har ett bristfälligt avlopp att åtgärda dessa. Av kommunens enskilda avlopp bedöms 60–80 % inte uppfylla dagens krav på rening. Syftet med att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar är bland annat att förbättra situationen i vattendrag och grundvatten och minska belastningen från näringsämnen till vattendrag.

Lagstiftningen kräver att:

  • du kontaktar miljöenheten i god tid innan du vill börja anlägga nytt avlopp så att vi hinner handlägga ansökan om tillstånd eller anmälan om ändring. Vår rekommendation är att du skickar in nödvändiga dokument minst några månader innan du vill börja anlägga avloppet.
  • du fyller i din ansökan fullständigt och upprättar en tydlig situationsplan över hur avloppsanläggningen ska se ut.
  • du kontaktar miljöenheten för slutbesiktning när anläggningen är klar att tas i bruk och innan den täcks över.
  • du följer villkor som ställs i tillståndet.
Avgifter för enskilt avlopp

Tjänst

Avgift

Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4 600 kr

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

6 900 kr

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten till 2 till 5 bostäder

9 200 kr

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten till fler än 5 bostäder men högst 40

1 150 kr/h

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett

2 300 kr

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett vid Öresjö, Västersjön, Bodasjön och Viken

4 600 kr

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

2 300 kr

Anmälan av torrtoalett

1 150 kr/h

Information till avloppsentreprenörer

Arbetar du med grävning och anläggning av avlopp?

Miljöenheten på Lilla Edets kommun har sammanställt en lista på entreprenörer som är verksamma i kommunen. Listan med kontaktuppgifter kommer att ges till fastighetsägare som behöver hjälp med att planera och anlägga avlopp.

Om du är intresserad av att stå med är du välkommen att höra av dig med organisationsnummer och kontaktuppgifter till oss.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?