Kommunalt avlopp

I kommunens ledningsnät finns normalt två olika avloppsvattenledningar, en för spillvatten och en för dagvatten. Spillvattnet avleds till reningsverk för rening och dagvattnet släpps ut till bäckar, åar, älvar och sjöar.

Spillvatten

Spillvatten är vatten från toalett, dusch, disk och tvätt.

Spillvattnet leds i väg från din fastighet i många mil av ledningar. Ledningarna går till kommunens reningsverk som finns placerade i Lilla Edet, Lödöse, Hjärtum och Nygård. Här renas spillvattnet från kväve, fosfor samt organiska material och släpps sedan ut i kommunens vattendrag.

Att släppa ut orenat spillvatten i naturen är inte tillåtet då det riskerar skada människors och djurs hälsa samt miljön.

Avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om det vatten som kommer från toaletter, disk, dusch och tvätt. Andra fasta eller flytande ämnen kan skada ledningsnätet eller störa reningsprocessen vid våra reningsverk.

Fett och matoljor

Spola inte ner fett eller matoljor i avloppet eftersom det stelnar i avloppsrören. Fett som spolas ner i avloppet orsakar problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i ledningsnätet.

Ta hand om fettet så här:

  • Torka upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.
  • Mindre mängd fett kan hällas i en återförslutningsbar förpackning, som PET- eller mjölkförpackning, och sedan kastas i restavfallet.
  • Har du större mängd fett kan du fylla i en PET-flaska och lämna till återvinningscentralen. Det är viktigt att försluta förpackningen ordentligt så att inte fett rinner ut.
  • När du ska hälla upp matolja i en PET-flaska kan du med fördel använda en miljötratt Pdf, 21.9 MB, öppnas i nytt fönster.. Miljötratt kan du hämta i Medborgarservice i kommunhuset och på återvinningscentralen i Göta.

Läkemedel

Spola inte ner läkemedel! Reningsverken klarar inte av att rena vattnet från många av våra vanligaste läkemedel och därför fortsätter läkemedelsrester ut till sjöar, mark, grundvatten och dricksvatten. Lämna in dina obrukade läkemedel till närmaste apotek.

Kemikalier

Spola inte ner kemikalier! Avloppsreningsverken kan inte rena vattnet från kemikalier som exempelvis lacknafta, färgrester och motorolja. Detta lämnar du i stället till återvinningscentralen.

I toaletten spolar du bara ner kiss, bajs och toalettpapper. Tänk på att inte spola ner exempelvis tvättlappar, hushållspapper, bindor, tamponger, tops och bomullspads då det riskerar att orsaka stopp hemma hos dig eller i ledningsnätet. Kommunens avloppsanläggningar som pumpstationer och reningsverk riskerar också att gå sönder om annat kiss, bajs och toalettpapper hamnar där. De kostnader som uppstår för att laga dessa påverkar på sikt din avgift som VA-abonnent.

Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält eller dräneringsvatten. Dagvatten kommer ifrån takytor, dräneringar, gator och andra hårdgjorda ytor. Att leda bort dagvatten är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar. Dagvatten leds bort genom kommunala dagvattenledningar och rinner orenat ut i bäckar, åar, älvar och sjöar.

Dagvatten kan även tas om hand inom den egna fastigheten. Det enklaste är att låta det sippra ner i marken en bit ut från huset. Givetvis måste man förvissa sig om att dagvattnet inte påverkar någon grannfastighet, blir stående i någon lågpunkt eller läcker in i kommunens spillvattenledningar.

Som fastighetsägare är du ansvarig för allt dagvatten inom din fastighet.

Tillskottsvatten

Tillskottsvatten är dagvatten som felaktigt rinner in i spillvattenledningar. Det är ett stort problem då tillskottsvatten riskerar att överbelasta kommunens spillvattensystem. När det regnar mycket kan kommunens pumpstationer och reningsverk svämma över och man tvingas då släppa ut orenat avloppsvatten i naturen.

I områden där vi misstänker att mycket dagvatten läcker in i spillvattennätet görs undersökningar för att hitta orsaken till detta. En orsak kan bland annat vara att en del fastigheter har stuprör och dräneringar felaktigt kopplade till spillvattenledningarna. Detta är inte tillåtet enligt kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) Pdf, 139.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Lilla Edets kommun arbetar med att undersöka och utreda fastigheters avloppsledningar och anslutningar i flera områden. Om din fastighets avloppsledningar och anslutningar har undersökts och kommunen har hittat brister så kommer du att få ett brev med information om vad som behöver åtgärdas. Som fastighetsägare har du normalt ett år på dig att åtgärda bristen. När bristen är åtgärdad ska du som fastighetsägare fylla i blankett ”Genomförda åtgärder av vatten- och avloppsledningar på min fastighet Word, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.”. Den, tillsammans med foton på arbetet, skickar du till vatten- och avloppsenheten i Lilla Edets kommun.

Fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar på den egna tomten. Ledningarna ska vara hela och korrekt kopplade. Livslängden på ledningar inom tomtgräns är beräknad till 40–50 år. Det är oftast lönsamt att byta ut alla ledningar samtidigt. Tänk på detta vid till exempel omdränering, åtgärd av vattenläcka eller dagvattenseparering.

Fram till runt 1950-talet ledde man ibland regn- och dräneringsvatten (dagvatten) ner i spillvattenledningen, något som i dag inte är tillåtet. Om du vet eller misstänker att dina stuprör eller dräneringsslangar är kopplade till spillvattenledningen behöver du koppla om dem.

I äldre bostadsområden förekommer det fortfarande att det finns gamla så kallade kombinerade system kvar, där allt avloppsvatten avleds i samma ledning. I samband med att kommunen förnyar befintligt ledningsnät byggs i stället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten ut i dessa områden.

När kommunen separerar ledningarna i gatan anläggs en ny dagvattenservis fram till förbindelsepunkten (0,5 meter utanför tomtgräns). Efter att den nya dagvattenservisen anlagts är det inte längre tillåtet att avleda dag- och dräneringsvatten till spillvattenledningen. Allt dag- och dräneringsvatten ska ledas till den nya dagvattenledningen.

När fastighetsägaren får meddelande om att förbindelsepunkt för dagvatten har upprättats har hen normalt ett år på sig att åtgärda. När du som fastighetsägare har gjort omkopplingen fyller du i blanketten ”Genomförda åtgärder av vatten- och avloppsledningar på min fastighet Word, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.”. Den, tillsammans med foton på arbetet, skickar du till vatten- och avloppsenheten i Lilla Edets kommun.

Illustration som visar förbindelsepunkten som utgör ansvarsgränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ledningar.

Förbindelsepunkten utgör ansvarsgränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ledningar.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?