Kommunalt avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa samt för miljön. Avloppsvatten är också en resurs. Genom bra rening av avloppsvatten kan kommunen förhindra att sjukdomsframkallande bakterier från avföring sprids till dricksvattenbrunnar och badplatser.

Har du kommunalt avlopp gäller de regler som finns i Allmänna bestämmelser för
brukandet av Lilla Edets kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Kemikalier

Avloppet är inte gjort för kemikalier, inte vår miljö heller. Kemikalier är något som avloppsreningsverken har svårt att rena bort. Häll inte ut lacknafta, färg och andra kemikalier i avloppet utan lämna dem till återvinningscentralen i Göta.

Verksamheters avlopp

Till det kommunala avloppet ska i princip enbart avloppsvatten som kommer från toaletter, bad/dusch/tvätt/disk och matberedning förekomma. Reningsverket kan enbart behandla biologiskt nedbrytbart spillvatten. Större kvantiteter av till exempel fett och olja ska lämnas till ÅVC eller annan godkänd mottagare. I Industriellt avloppsvatten till det kommunala spillvattennätet (2004/KS0342-14-350 ) är det reglerat vad som får släppas ut.

Oljeavskiljare

Olja och lösningsmedel definieras som farligt avfall. Reningsverket är inte skyldigt att ta emot avloppsvatten som avviker från hushållsspillvatten. Som fastighetsägare eller hyresgäst ska du se till att inget skadligt avfall släpps ut till avloppsledningsnätet.

Fettavskiljare

I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar och kan fastna i rören och det kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Stopp i ledningarna kan medföra att avloppsvatten kommer ut till sjöar och vattendrag och/eller orsaka källaröversvämningar. Du kan hjälpa till att hålla vårt gemensamma avloppsnät i gott skick genom att undvika att hälla ut matfett i avloppet. Häll istället matfettet i en PET-flaska och lämna fulla PET-flaskor på återvinningscentralen i Göta. På återvinningscentralen kan du få en fettavskilningstratt att skruva på valfri PET-flaska. En sådan tratt gör det lättare att hälla matfettet i PET-flaskan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?