Tillsyn av enskilda avlopp

I Lilla Edets kommun finns cirka 3 200 hushåll med enskilda avlopp. Av kommunens enskilda avlopp bedöms 60–80 % inte uppfylla dagens lagkrav på rening. Samhällsnämnden arbetar kontinuerligt med tillsyn av enskilda avlopp och målet är att samtliga hushåll med enskilda avloppsanläggningar i kommunen ska ha en godkänd rening.

Avloppsanläggning som inte uppfyller dagens lagkrav

Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller de lagkrav som finns. Även om ditt enskilda avlopp tidigare blivit godkänt betyder det inte att det uppfyller dagens reningskrav. Nedan finns några exempel på avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening:

  • Avloppsanläggningar som saknar reningssteg efter slamavskiljaren
  • Markbäddar som saknar luftningsrör, alternativt enbart har luftningsrör för spridningsrören eller uppsamlingsrören
  • Slamavskiljare som endast består av en eller två kammare (två kammare är tillräckligt för BDT-anläggningar)
  • Avloppsanläggningar som saknar skriftligt tillstånd alternativt anmälan

Du kan läsa mer om enskilda avlopp på avloppsguidens webbplats.

Tillsynsprocessen

Tillsynen påbörjas med att miljö- och byggnämnden skickar ut ett informationsbrev med en enkät till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som kontaktas har antingen en avloppsanläggning som är äldre än 20 år eller saknar skriftligt tillstånd alternativt anmälan för avloppet. De uppgifter som du som fastighetsägare lämnar i enkäten ger underlag till nämnden och underlättar tillsynsarbetet.

Efter att enkäten skickats in till samhällsnämnden bokas en inspektion in. För inspektionen tas en fast tillsynsavgift ut. Om du som fastighetsägare vet att ditt avlopp inte uppfyller dagens krav kan du meddela detta i enkäten och du slipper då inspektionen och tillsynsavgiften. Om du meddelar att ditt avlopp inte uppfyller dagens lagkrav förväntas du, inom tre månader, välja en avloppsanläggning som passar för din fastighet och skicka in en ansökan om ny avloppsanläggning till samhällsnämnden. Nämnden förväntar sig därefter att ett nytt avlopp är på plats inom ett år.

Om du inte anger att du på eget initiativ kommer att åtgärda avloppet gör samhällsnämnden en första bedömning av den befintliga anläggningen utifrån det inskickade enkätsvaret. Därefter sker en inspektion på plats. Det underlättar om du kan närvara vid inspektionen, om du inte är på plats vid inbokad tid kommer kontroll av avloppsanläggningen ske utan din närvaro. Svarar du inte på enkäten inom utsatt tid kommer en inspektion att ske.

Samhällsnämnden har enligt 28 kap. 1 § miljöbalken (1999:899) rätt att få tillträde till din fastighet för att fullgöra myndighetens uppgifter.

Tillstånd eller anmälan krävs

En ny avloppsanläggning eller ombyggnation av den befintliga är tillstånds- eller anmälningspliktigt. Ansökan görs till samhällsnämnden på blanketten Ansökan om avloppsanläggning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?