Cisterner

Du som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön negativt till exempel på grund av läckage. Du är skyldig att regelbundet kontrollera din cistern.

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter för cisterner. Föreskriften (NFS 2021:10) om oljecisterner gäller för förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja. Föreskrifterna gäller följande cisterner:

  • Cisterner i mark som rymmer mer än 1 m³
  • Cisterner ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³
  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska

Det är du som har en cistern som har ansvaret för att föreskrifterna följs. Även om föreskriften inte gäller för din cistern gäller alltid miljöbalken, vilket innebär att oljor eller andra kemikalier ska hanteras så att människors hälsa och miljön inte påverkas.

Före installation av cistern

Före installation av cistern ska en anmälan göras till samhällsnämnden. Anmälan ska göras sex veckor innan cisternen tas i bruk, annars kan en miljösanktionsavgift komma att utdömas. Installationskontroll ska utföras på alla cisterner innan de tas i bruk.

Regelbundna kontroller

Cisterner ska kontrolleras regelbundet, vart tredje, sjätte eller tolfte år beroende på vilket korrosionsskydd cisternen har. När en cisternkontroll har genomförts ska en kontrollrapport upprättas av besiktningsföretaget. Kontrollrapporten ska sedan hållas tillgänglig av den som använder cisternen till dess att cisternen tas ur bruk. Tidpunkt för nästa kontroll framgår av den senast kontrollrapporten. Kontroll ska utföras före angivet datum. Du har ansvaret för att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid för kontroll. Kontroller får endast utföras av företag godkända av Swedac.

Vid större förändringar eller reparationer ska en revisionskontroll utföras.

Cistern som tas ur bruk eller skrotas

Cistern och rörledningar som tas ur bruk eller skrotas, ska tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas för att hindra att cisternen kan fyllas på och en anmälan om att cisternen tagits ur bruk ska lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Vattenskyddsområde

För cisterner inom vattenskyddsområde finns ytterligare krav, till exempel ska det finnas sekundärt skydd. För vissa vattenskyddsområden gäller dessutom tillståndsplikt för förvaring av brandfarlig vätska. Syftet med reglerna är att förhindra förorening av mark och vatten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?