Miljöskydd inom lantbruk

Miljö- och byggenheten har tillsynsansvar för jordbruks- och hästhållningsverksamheter i Lilla Edets kommun enligt miljöbalken, dess förordningar och föreskrifter.

Vid miljöskyddstillsyn kontrolleras bland annat hantering och spridning av gödsel, växtskyddsmedel, farligt avfall, övrigt avfall, och egenkontroll. Syftet med tillsyn är att säkerställa att den som bedriver jordbruk eller har djur känner till och följer de regler som gäller. Samhällsnämnden har också som ambition att inom tillsynen ge rådgivning om frivilliga åtgärder som kan göra stor miljönytta.

Tillsyn anpassas utifrån riksdagens nationella miljömål. Det är många miljömål som berör verksamheter inom jordbruk och djurhållning, bland annat miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, och Ett rikt odlingslandskap.

De verksamheter som berörs av tillsynen är av varierande slag och kan avse allt från stora djurhållande företag till små hobbyverksamheter. Oavsett verksamhetens utformning och storlek finns krav på verksamhetsutövaren att ha tillräckliga kunskaper om verksamheten samt hur den kan bedrivas på ett miljömässigt bra sätt, enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Detta kallas för egenkontroll. Det finns flera hjälpmedel för dig som ska bedriva egenkontroll, exempelvis MiljöhusesynLänk till annan webbplats. som är framtagen av LRF i samarbete med Jordbruksverket och andra myndigheter.

Med stöd av taxa fastställd av kommunfullmäktige debiterar miljö- och byggenheten en tillsynsavgift för miljöskyddstillsyn på lantbruk och hästgårdar. Avgift utgår per inspektionstillfälle och avgiftens storlek avgörs av antalet djurenheter (de).

Miljöskyddstillsyn ska genomföras regelbundet på alla gårdar, men hur ofta tillsynsbesöken görs baseras på en riskbedömning. På en stor gård med mer omfattande djurhållning och användning av bekämpningsmedel kan det vara motiverat med tillsyn vartannat eller vart tredje år, medan det på en mindre hästgård kan vara lämpligt med tillsyn vart åttonde år.

Spridning av gödsel

I Lilla Edet, som räknas som nitratkänsligt område, är det förbjudet att sprida gödsel mellan den 1 november och 28 februari. Det är också förbjudet att sprida gödsel på frusen, snötäckt eller översvämmad mark.

Det är viktigt för dig som har djur eller tar emot gödsel att du har tillräckligt lagringsutrymme för att klara av att lagra gödsel även under de år där förutsättningarna för spridning är sämre än normalt. Att väder och nederbördsmängder varierar under året och mellan år är några av de förutsättningar som lantbrukare måste räkna med i planeringen av sin verksamhet.

Om det ändå uppstår behov av att sprida under tid då spridning är förbjuden, ska du ansöka om dispens hos miljö- och byggenheten. Skicka gärna ett mail eller ring. Du behöver ange var du har planerat att sprida, orsaken till behovet av dispens, och hur mycket du behöver sprida för att frigöra tillräckligt utrymme i lagringen. Återkommande behov av dispens indikerar att lagringsutrymmen på verksamheten är för små. Läs mer om vilka regler som gäller vid spridning av gödsel på jordbruksverkets sida Information om gödseldispenser.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?