Störande djur

Ohyra och skadedjur kan vålla stor ekonomisk skadegörelse på livsmedel, fodervaror och byggnader. Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål, men även övriga byggnader och lokaler, brukas så att de hålls fria från ohyra och andra skadedjur.

Smittspridning genom ohyra och skadedjur har tidigare haft stor betydelse för uppkomst av epidemier. Förbättrad hygien och råttsäkring av byggnader har minskat skadedjurens betydelse som smittspridare i Sverige, men de utgör fortfarande en latent risk för smittspridning. Grävlingar och fåglar räknas inte som skadedjur men kan ändå utgöra ett problem.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga olägenheter från störande djur som till exempel fåglar och andra djur. Fastighetsägaren är ansvarig för att kontakta försäkringsbolag och saneringsföretag. Du som bor i en hyreslägenhet ska vända dig till din fastighetsägare som är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas. Har du egen fastighet men djuren du störs av finns på din grannes mark ska du i första hand vända dig till grannen. För att arbeta förebyggande mot störande djur kan du tänka på följande:

  • Undvik spill vid fågelmatning
  • Förpacka avfall väl. Matrester kan dra till sig skadedjur
  • Sätt upp nät som hindrar fåglar från att bygga bo
  • Sätt upp vajrar, piggar eller dylikt för att förhindra fåglar att sitta
  • Anlita företag som arbetar med skadedjursbekämpning

Om du störs av grannars husdjur

Kommunen har hand om miljö- och hälsoskyddsfrågor i samband med djurhållning. Om du störs av grannars djurhållning, till exempel skällande hundar, bör du i första hand prata med din granne om problemet. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten. Det är ett vanligt problem att katter kommer bort från sin ägare eller överges. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en katt är övergiven eller bara besöker någon annans tomt. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om herrelösa katter. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen, d.v.s. att djur inte far illa.

Aggressiva djur

Om du har problem med aggressiva djur, till exempel hundar eller älgar, ska du ringa polisen på telefonnummer 114 14.

Fridlysta djur

Vissa djur är fridlysta. Fridlysta djur får inte fångas, dödas eller skadas. Om fridlysta djur stör i din omgivning kan länsstyrelsen ge dispens från bestämmelserna. Vilka arter som är fridlysta kan du läsa om på länsstyrelsens webbplats.

Vildsvin

Lilla Edets kommun får periodvis många samtal om vildsvin som bökar och förstör i privata trädgårdar. Vildsvin anses inte vara en olägenhet för människors hälsa och miljö enligt miljöbalken.

Kommunens möjlighet att vidta åtgärder, som exempelvis att bedriva skyddsjakt på privata fastigheter, är därför liten. Däremot har du som fastighetsägare eller du som har jakträtt möjlighet att bedriva skyddsjakt eller vidta andra åtgärder om djur kommer in på gården eller i trädgården och exempelvis förstör grödor. När och i vilken form skyddsjakt får bedrivas regleras i jaktlagstiftningen.

För att framgångsrikt kunna begränsa vildsvinsstammen krävs koordinerade insatser i ett större geografiskt perspektiv, där lokala jaktlag samarbetar. Förvaltningen av vildsvin på en regional nivå sköts av länsstyrelsen.

Läs mer om vildsvin och få tips kring hur du vildsvinssäkrar din tomt på länsstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?